be_ixf;ym_202303 d_22; ct_100
ZATVORIŤ

Vyhraj zážitok na MotoGP v Silverstone

 

Zaregistruj sa a vyhraj

Loading...
0%

Not your country? Select your country from the navigation menu above.

Vyhraj výlet pre 2 na MotoGP Silverstone s Monster Energy!

Zaregistruj sa a vyhraj od December 31 2022 do Marec 31 2023

pravidlá súťaže

PODMIENKY DLHODOBEJ PROPAGÁCIE 
Pozorne si prečítajte tieto podmienky (ďalej len "podmienky"). Účasťou na tejto propagačnej akcii (ďalej len „propagačná akcia“) vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Mali by ste si tiež prečítať naše zásady ochrany osobných údajov na stránke www.monsterenergy.com, v ktorých je vysvetlené, ako budeme používať údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti na propagačnej akcii. 
1.    Akciu organizuje a prevádzkuje spoločnosť Monster Energy Europe Limited so sídlom Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené kráľovstvo („Monster Energy“). 
2.    Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako osemnásť (18) rokov a s trvalým pobytom v Českej republike alebo na Slovensku. Do Akcie sa nesmie zapojiť žiadny zamestnanec ani rodinný príslušník zamestnanca spoločnosti Monster Energy alebo jej pridružených spoločností, subdodávateľov, zástupcov alebo poverených osôb, ani nikto iný, kto je s Akciou profesionálne spojený. 
3.    Akcia sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.monsterenergy.com (ďalej len "webová stránka") a propaguje sa prostredníctvom propagačných materiálov vo vybraných zúčastnených prevádzkach  v Českej republike alebo na Slovensku (ďalej len "predajca").
4.    Každý účastník („vy“, „váš", „účastník“) svojou účasťou na Akcii podľa týchto Podmienok súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Podmienkami a rozhodnutím (rozhodnutiami) spoločnosti Monster Energy, ktorej rozhodnutie je konečné, vo vzťahu ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa Akcie. Spoločnosť Monster Energy nebude viesť žiadnu ďalšiu korešpondenciu. 
5.    Všetky časy a dátumy uvedené v týchto podmienkach sa vzťahujú nčasy a dátumy v Českej republike alebo na Slovensku. V prípade akéhokoľvek sporu o čas alebo dátum akéhokoľvek predloženého príspevku je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné. 
6.    Na účasť v propagačnej akcii nie je potrebný nákup žiadneho výrobku.

Vstup

7.    Dátum začatia akcie je 31.12. 2022 v 00:01 („dátum začatia“) a dátum ukončenia akcie je 31. 3. 2023 v 23:59 („dátum ukončenia“).  
8.    Účastníci sa môžu do propagačnej akcie zapojiť:
a.    konaním v súlade s týmito podmienkami; a
b.    poskytnutím svojich údajov podľa pokynov na webovej stránke (meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa);
Cena a požiadavky

9.    Každý účastník, ktorý platne predloží svoj príspevok, ako je uvedené vyššie (ďalej len "platný príspevok"), bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré sa uskutoční do troch (3) dní od dátumu uzávierky („žrebovanie“). Prvý Platný príspevok náhodne vybraný zo žrebovania („Výherca“) vyhrá zájazd pre dve (2) osoby na MotoGP Silverstone, Veľká Británia na tri (3) noci, ktorý sa uskutoční v období od 04.08.2023 do 07.08.2023, presné dátumy určí spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia, a ktorý bude pozostávať z nasledovného („Cena“):
a. dve (2) vstupenky na dni pretekov 05.08.2023 a 06.08.2023 na okruhu MotoGP Silverstone („Událosť“); každá vstupenka poskytuje držiteľovi: vstup na udalosť; prístup do všetkých verejných priestorov na Podujatí počas otváracích hodín udalosti;
b. pobyt na tri (3) noci pre dve (2) osoby v dvojlôžkovej izbe v hoteli s najmenej tromi (3) hviezdičkami, ktorý vyberie spoločnosť Monster Energy podľa svojho uváženia a v závislosti od dostupnosti („hotel“);
c. spiatočné letenky v ekonomickej triede pre dve (2) osoby z letiska v Českej republike alebo na Slovensku na letisko v Spojenom kráľovstve, ktoré vyberie spoločnosť Monster Energy („cieľové miesto“); miesta, dátumy a časy letov určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a
d. spiatočné ekonomické transfery určené spoločnosťou Monster Energy podľa jej úplného uváženia pre dve (2) osoby z Cieľového bodu do hotela určeného spoločnosťou Monster Energy podľa jej úplného uváženia; časy a spôsob dopravy určí spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia v závislosti od dostupnosti.
10.    Výhody Výhry môže čerpať len Výherca a jedna (1) osoba, ktorú si Výherca zvolí ("Zvolená osoba"). Zvolená osoba musí byť schválená spoločnosťou Monster Energy, musí byť staršia ako osemnásť (18) rokov a musí mať bydlisko v Českej republike alebo na Slovensku. Výherca a Zvolená osoba musia byť držiteľmi platných cestovných pasov, ktorých platnosť neskončí pred 28. 2. 2024, aby si mohli uplatniť Výhru.
11.    Pred vyhlásením za Výhercu a prevzatím Výhry budú potenciálny Výherca a jeho Zvolená osoba povinní:
a.     preukázať oprávnenosť, vrátane, ale bez obmedzenia, dokladu o veku, bydlisku, totožnosti, ktorý môže zahŕňať, ale nie je obmedzený na kópiu dokladu o bydlisku, cestovný pas a/alebo podobný doklad totožnosti vydaný vládou, a
b.     podpísať zrieknutie sa práva, ktoré pripravila spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia a ktoré sa vzťahuje na danú cenu, čím potvrdí, že porozumel, dodržiava a prijíma toto zrieknutie sa práva. Kópie príslušného potvrdenia a zrieknutia sa možno získať na požiadanie na adrese [INSERT].
Neposkytnutie týchto informácií spoločnosti Monster Energy v primeranej lehote stanovenej spoločnosťou Monster Energy môže mať za následok, že výherca stratí nárok na cenu a spoločnosť Monster Energy čo najskôr po tomto termíne vyžrebuje inú kvalifikovanú položku.
12.    Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky ostatné náklady spojené s Výhrou, okrem iného vrátane dane, platného zdravotného poistenia na cestu, cestovného víza (ak je to relevantné), dopravy, vybavenia, stravy, akejkoľvek zábavy a všetkého, čo súvisí s Výhrou a nie je výslovne zahrnuté a uvedené v definícii Výhry vyššie, znáša výlučne Výherca. Ubytovanie je zabezpečené len na izbe a výherca a jeho zvolená osoba budú zodpovední za všetky ďalšie poplatky za ubytovanie a všetky jedlá a nápoje spotrebované v hoteli, kempe a inde. Výherca týmto súhlasí, že podpíše a bude dodržiavať všetky podmienky poskytnuté príslušnými poskytovateľmi služieb pre vyššie uvedené služby.
13.    Výherca a jeho zvolená osoba sú zodpovední za to, aby si overili cestovné odporúčania týkajúce sa vstupných požiadaviek krajiny, do ktorej cestujú, a zabezpečili si všetky potrebné cestovné víza.
14.    Výherca je zodpovedný za poskytnutie všetkých požadovaných dokladov a akýchkoľvek iných zákonných požiadaviek na výhru a/alebo dokladov požadovaných zákonom a/alebo spoločnosťou Monster Energy.

Oznámenie a doručenie ceny

15.    Výherca bude informovaný e-mailom a/alebo telefonicky prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla, ktoré uviedol pri účasti na Akcii, do siedmich (7) dní od výberového procesu (ďalej len "Oznámenie"). Neúspešní účastníci nebudú vyrozumení. 
16.    Podrobnosti o doručení Výhier určí spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia. Podrobnosti o doručení Výhier (okrem iného vrátane času, dátumu a miesta doručenia) budú Výhercovi poskytnuté v Oznámení.
17.    V prípade, že sa spoločnosti Monster Energy nepodarí kontaktovať potenciálneho Výhercu do siedmich (7) dní od Oznámenia alebo potenciálny Výherca sa nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na Podujatí, bude takáto prihláška považovaná za neplatnú a spoločnosť Monster Energy čo najskôr vyberie inú platnú prihlášku v súlade s Výberovým konaním. 

Všeobecné podmienky

18.    Počet účastníkov je obmedzený na jednu (1) prihlášku na osobu a každý účastník nesmie predložiť alebo sa pokúsiť predložiť viac ako jednu (1) prihlášku.  Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo odmietnuť vstup do Akcie každej osobe, ktorá predloží alebo sa pokúsi predložiť viac ako jeden (1) vstup.
19.    Prihlášky nebudú platné, ak budú podané online metódami vygenerovanými skriptom, makrom alebo použitím automatických zariadení.  Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo overiť platnosť prihlášok a vylúčiť prihlášky, o ktorých sa domnieva, že boli zadané pomocou akýchkoľvek automatizovaných techník.
20.    Aby sa predišlo pochybnostiam, na účasť v propagačnej akcii je potrebný počítač alebo iné zariadenie pripravené na pripojenie na internet a prístup na internet. Účastníci sú zodpovední za to, že získajú povolenie od vlastníka počítača a osoby, ktorá platí za poskytovateľa internetových služieb. Za výdavky spojené s používaním internetového pripojenia na účely účasti na propagačnej akcii nie je možné požadovať náhradu.
21.    Všetky prihlášky sa považujú za prijaté v čase vloženia do databázy spoločnosti Monster Energy, a nie v čase, keď účastník pošle prihlášku na webovú stránku. 
22.    V prípade akéhokoľvek sporu o totožnosti výhercu je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné.
23.    Odoslanie online prihlasovacieho formulára alebo akákoľvek iná forma dôkazu o odoslaní online prihlasovacieho formulára nie je dôkazom, že váš príspevok bol prijatý.  Spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnené, stratené, oneskorené alebo z akéhokoľvek dôvodu neprijaté prihlášky.  
24.    Výhry sú také, ako sú opísané, a nie sú prenosné, vymeniteľné a nebude ponúknutá žiadna peňažná alternatíva v prípade, že si výherca nebude môcť prevziať svoju výhru z akéhokoľvek dôvodu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade nepredvídaných okolností alebo nemožnosti spoločnosti Monster Energy doručiť Výhry z dôvodu pandémie COVID-19 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu si spoločnosť Monster Energy vyhradzuje právo nahradiť celú Výhru alebo jej súčasti Výhrou rovnakej alebo vyššej hodnoty.
25.    Výherca súhlasí s účasťou a zabezpečí, aby Vyvolená osoba súhlasila s účasťou na primeranej publicite vyplývajúcej z Akcie, ak o to spoločnosť Monster Energy požiada, a Výherca berie na vedomie, že spoločnosť Monster Energy môže použiť jeho meno, fotografiu a zvukové a/alebo obrazové záznamy jeho a jeho Vyvolenej osoby v akejkoľvek publicite súvisiacej s Akciou, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monster Energy.
26.    Ak spoločnosť Monster Energy nedodrží tieto Podmienky, zodpovedá za stratu alebo škodu, ktorú účastník utrpí a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok spoločnosťou Monster Energy alebo jej nedbanlivosti, ale nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak bola zrejmým dôsledkom porušenia zo strany spoločnosti Monster Energy alebo ak ju účastník a spoločnosť Monster Energy predpokladali v čase, keď sa účastník zapojil do propagačnej akcie. Okrem zodpovednosti spoločnosti Monster Energy za predvídateľnú stratu alebo škodu sa spoločnosť Monster Energy a/alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností, zamestnancov, riaditeľov, zástupcov, postupníkov alebo subdodávateľov zrieka akejkoľvek zodpovednosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
27.    Môžu nastať udalosti, ktoré znemožnia samotnú Akciu alebo udelenie Ceny z dôvodov, ktoré spoločnosť Monster Energy nemôže ovplyvniť, a preto môže spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia Akciu zmeniť alebo doplniť a účastník súhlasí s tým, že spoločnosť Monster Energy v dôsledku toho nenesie žiadnu zodpovednosť.
28.    Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo: (a) zmeniť formát Akcie a/alebo odložiť alebo presunúť Akciu alebo akúkoľvek jej fázu (fázy), a to úplne alebo čiastočne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, bez toho, aby voči účastníkovi niesla zodpovednosť; a/alebo (b) odmietnuť účasť akejkoľvek osoby na Akcii alebo budúcich akciách organizovaných spoločnosťou Monster Energy: (i) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že cena bola úplne alebo čiastočne prevedená na tretiu stranu; (ii) ak bol účastník diskvalifikovaný z akejkoľvek súťaže alebo propagačnej akcie spoločnosti Monster Energy v priebehu dvanástich (12) mesiacov pred dátumom začatia; (iii) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že takýto jednotlivec nedodržal tieto podmienky; a/alebo (iv) ak takýto jednotlivec nie je oprávnený zúčastniť sa na propagačnej akcii (alebo ak mala byť účasť na propagačnej akcii z akéhokoľvek dôvodu odmietnutá).
29.    Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť ktorémukoľvek účastníkovi. 30. Výherca bude zodpovedný za akúkoľvek daň, ktorá sa bude účtovať v súvislosti s Výhrou.  
30.    Všetkým účastníkom sa odporúča, aby si kópiu týchto Podmienok ponechali pre budúce použitie.
31.    Súhlasíte s tým, že vaše meno môže byť v prípade, že sa stanete Výhercom, sprístupnené verejnosti. Meno Výhercu je k dispozícii po kontaktovaní spoločnosti Monster Energy na adrese www.monsterenergy.com/contact-us do 90 dní od dátumu uzávierky. 
32.    Akcia a tieto Podmienky sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu s výhradou záväzných ustanovení miestneho spotrebiteľského práva, ktoré sa môžu uplatňovať vo váš prospech na základe zákona, a nič v Akcii a týchto Podmienkach nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa odvolávať sa na takéto záväzné ustanovenia miestneho práva.
33.    Akékoľvek spory (zmluvné alebo mimozmluvné), ktoré vzniknú na základe tejto Akcie alebo týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, podliehajú nevýlučnej právomoci súdov v Anglicku a Walese. Tým však nie sú obmedzené povinné práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
34.    Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Akcie alebo ak sa s nami potrebujete skontaktovať, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na adrese www.monsterenergy.com/contact-us.