be_ixf;ym_202210 d_07; ct_100
ZATVORIŤ

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Slovakia

 

Win a trip to Ibiza for 2!

Zaregistruj sa a vyhraj od Október 01 2020 do Január 31 2021

pravidlá súťaže

PODMIENKY PRE DLHODOBÚ PROPAGÁCIU

Tieto zmluvné podmienky („podmienky“) si prečítajte pečlivo. Vstupom do tejto propagačnej akcie („propagačná akcia“) vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito odmienkami. Mali by ste si tiež prečítať naše zásady ochrany osobných údajov na adrese www.monsterenergy.com, ktoré vysvetľujú, ako použijeme údaje, ktoré nám poskytnete pri vstupe do propagačnej akcie.

Propagačnú akciu organizuje a prevádzkuje spoločnosť Monster Energy Europe Limited z Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené královstvo („Monster Energy“) s registračným číslom spoločnosti 06364100 a číslom DPH GB 920 674 920. Spoločnosť Monster Energy je možné kontaktovať na www.monsterenergy.com/contact-us.

Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako osemnásť (18) rokov, ktoré majú bydlisko v Arménsku, Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Jordánsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Malte, Čiernej Hore, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Írskej republike, Srbsku, Slovensku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Ukrajine alebo Spojenom kráľovstvu("Krajina trvalého bydliska"). Žiadny zamestnanec ani rodinný príslušník zamestnanca spoločnosti Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltdalebo ich pridružených spoločností, subdodávatelia, agenti alebo zástupcovia alebo ktokoľvek iný profesionálne spojený s propagáciou má povolený vstup do propagácie.

Propagačná akcia sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky na adrese www.monsterenergy.com/ryanair (the “webová stránka”) a je propagovaná prostredníctvom propagačného materiálu ozúčastnených letoch spoločnosti Ryanair.Táto propagačná akcia sa považuje za „propagačnú súťaž“ s cieľom podpory iba predaja tovaru a / alebo služieb a nepredstavuje žiadnu hazardnú činnosť podľa slovenského zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

Vstupom do propagačnej akcie podľa týchto podmienok každý účastník („vy“, „váš“, „účastník“) súhlasí s tým, že bude viazaný týmito podmienkami a rozhodnutím spoločnosti Monster Energy, ktorého rozhodnutie bude konečné, vo vzťahu ku všetkým záležitostiam súvisiacim s propagáciou. Spoločnosť Monster Energy nebude uzatvárať žiadnu ďalšiu korešpondenciu.

Všetky časy a dátumy uvedené v týchto podmienkach sa vzťahujú na koordinovaný svetový čas („UTC“). V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa času alebo dátumu predloženého záznamu bude rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné.

Na vstup do propagačnej akcie sa nevyžaduje nákup žiadneho produktu.

Vstup

Dátum začiatku propagačnej akcie je 00:01 UTCdňa 01.10.2020 („dátum začiatku“) a dátum ukončenia propagačnej akcie je 23:59 UTC dňa 31.01.2021 („dátum ukončeina“).

Účastníci sa môžu zapojiť do propagačnej akcie:

(a) konajúc v súlade s týmito podmienkami; a

(b) uvedenie ich údajov podľa pokynov na webových stránkach (celé meno, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa).

Cena a požiadavky

Každý účastník, ktorý platne prihlási svoj príspevok, ako je uvedené vyššie (každý „Platný príspevok“), bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré usporiada spoločnosť Monster Energy do siedmich (7) dní od dátumu uzávierky („Žrebovanie“).

10. Prvé dva (2) platné príspevky náhodne vybrané zo Žrebovania zástupcom spoločnosti Monster Energy (každý „Víťaz“ a spolu „Víťazi“) vyhrajú cestu pre dve (2) osoby na španielsku Ibizu pre tri ( 3) noci od 14.08.21 do 17.08.21 v približnej maloobchodnej hodnote 2 000 a 00/100 eur (2 000,00 €), ktoré pozostávajú z nasledujúceho („Cena“):

spiatočné lety ekonomickej pre dve (2) osoby na španielsku Ibizu („cieľové letisko“) z krajiny pobytu každého víťaza, konkrétne letisko a lety určí spoločnosť Monster Energy na základe úplného uváženia;

ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s oddelenými lôžkami pre dve (2) osoby na tri (3) noci v hoteli s najmenej tromi (3) hviezdičkami, ktorý si spoločnosť Monster Energy vyberie na základe úplného uváženia („hotel“);

spiatočné transfery ekonomiky z cieľového letiska do hotela pre dve (2) osoby, podľa rozhodnutia spoločnosti Monster Energy podľa vlastného uváženia;

večera pre dve (2) osoby v Café Mambo;

letenky pre dve (2) osoby na dve (2) klubové noci, podľa rozhodnutia spoločnosti Monster Energy podľa vlastného uváženia.

Aby sa predišlo pochybnostiam, údaje o prvkoch výhry uvedených vyššie určí spoločnosť Monster Energy na základe úplného uváženia a podľa dostupnosti.

Výhry môžu využívať iba Výhercovia a jedna (1) osoba, ktorú si zvolí každý Výherca (každý „Zvolená osoba“ a spoločne „Zvolené osoby“). Zvolené osoby musia byť schválené spoločnosťou Monster Energy, musia mať viac ako osemnásť (18) rokov a musia mať bydlisko v rovnakej krajine pobytu ako víťaz, ktorý si ich vybral. Výhercovia a zvolené osoby musia byť držiteľmi platných pasov, ktorých platnosť nevyprší pred 01.03.2022, aby si mohli uplatniť cenu.

Pred vyhlásením za víťaza a získaním svojej ceny sa od potenciálneho víťaza a jeho zvolenej osoby vyžaduje, aby:

preukázal oprávnenosť vrátane, okrem iného, dokladu o veku, bydlisku, totožnosti, ktorý môže okrem iného zahŕňať kópiu dokladu o pobyte, cestovného pasu a/alebo podobného dokladu vydaného vládou; a

podpísal/a vzdanie sa práva pripravené spoločnosťou Monster Energy podľa vlastného uváženia, konkrétne podľa ceny, potvrdzujúce porozumenie, dodržiavanie a prijatie vzdania sa práva. Kópie príslušného potvrdenia a vzdania sa práva je možné získať na požiadanie [email protected]

Pokiaľ neposkytnete spoločnosti Monster Energy tieto informácie v primeranom časovom rámci stanovenom spoločnosťou Monster Energy, môže to viesť k tomu, že výherca stratí cenu a spoločnosť Monster Energy vylosuje ďalší platný príspevok čo najskôr, ako to bude rozumne možné.

Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky ďalšie náklady spojené s cenou, vrátane, bez obmedzenia daní, platného zdravotného poistenia na cestu, cestovných víz (ak sú uplatniteľné), dopravy, vybavenia, obživy, akejkoľvek zábavy a všetkého, čo súvisí s cenou, nie konkrétne zahrnuté a načrtnuté v definícii ceny vyššie, budú niesť výlučne výhercovia. Ubytovanie je iba na izbe a výhercovia a ich zvolené osoby budú zodpovední za všetko jedlo a nápoje konzumované v hoteli a inde a všetky ďalšie poplatky za izbu. Výhercovia týmto berú na vedomie, že na to, aby mohli využívať vyššie uvedené služby, budú musieť podpísať a dodržiavať podmienky poskytované príslušnými poskytovateľmi služieb pre vyššie uvedené služby..

Je zodpovednosťou Výhercov poskytnúť akúkoľvek požadovanú dokumentáciu a všetky ďalšie príslušné právne požiadavky na cenu a/alebo príslušnú dokumentáciu požadovanú zákonom a/alebo spoločnosťou Monster Energy.

Oznámenie a predanie ceny

Výhercovia budú informovaní e-mailom a / alebo telefonicky prostredníctvom e-mailovej adresy a / alebo telefónneho čísla, ktoré poskytnú na vstup do propagačnej akcie do siedmich (7) kalendárnych dní od žrebovania („oznámenie“). Neúspešní účastníci nebudú informovaní.

Detaily doručeniaceny budú stanovené spoločnosťou Monster Energy na základe úplného uváženia. Podrobnosti o doručení Ceny (vrátane, ale nielen, času, dátumu a miesta doručenia) budú výhercom poskytnuté v oznámeni.

V prípade, že spoločnosť Monster Energy nemôže úspešne kontaktovať potenciálneho víťaza do siedmich (7) kalendárnych dní od oznámenia alebo sa potenciálny víťaz z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť ceny, bude takýto vstup považovaný za neplatný a spoločnosť Monster Energy potom, čo to bude rozumne možné, vylosuje ďalší platný záznam.

Všeobecné podmienky

Účastníci sú obmedzení na jeden (1) príspevok na osobu a každý účastník nesmie predložiť alebo sa pokúsiť predložiť viac ako jeden (1) záznam. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo odmietnuť vstup akejkoľvek osoby do propagačnej akcie, ktorá podá alebo sa pokúsi predložiť viac ako jeden (1) vstup.

Záznamy nebudú platné, ak sa uskutočnia online pomocou metód vygenerovaných skriptom, makrom alebo použitím automatizovaných zariadení. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo overiť platnosť vstupov a vylúčiť vstupy, o ktorých sa domnieva, že boli uskutočnené pomocou akýchkoľvek automatizovaných vstupných techník.

Aby sa predišlo pochybnostiam, na vstup do propagačnej akcie je potrebný počítač alebo iné zariadenie pripravené na internet a prístup na internet. Účastníci sú zodpovední za zabezpečenie získania súhlasu od vlastníka počítača a osoby, ktorá platí za poskytovateľa internetových služieb. Za výdavky spojené s používaním internetového pripojenia na účely účasti na propagačnej akcii nie je možné požadovať vrátenie peňazí.

Všetky vstupy sa považujú za prijaté v čase vstupu do databázy spoločnosti Monster Energy, a nie v čase, keď je vstup odoslaný na webovú stránku účastníkom.

V prípade sporu o totožnosti víťaza je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné.

Predloženie online prihlasovacieho formulára alebo akejkoľvek inej formy dôkazu o odoslaní online prihlasovacieho formulára nie je dôkazom toho, že bol váš prihláška prijatá. Spoločnosť Monster Energy neprijíma žiadnu zodpovednosť za záznamy, ktoré sú nesprávne vyplnené, stratené, oneskorené alebo ktoré nie sú z nejakého dôvodu prijaté.

Cena je taká, ako je popísaná, a je neprenosná, nezameniteľná a nebude ponúknutá nijaká alternatíva v prípade, že si výherca nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu nárokovať svoju cenu. V prípade nepredvídaných okolností alebo keď spoločnosť Monster Energy nebude schopná odovzdať cenu z dôvodu pandémie COVID-19 alebo z iného dôvodu, spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo nahradiť celú cenu alebo jej komponenty cenami rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Výhercovia výslovne súhlasia s účasťou a zabezpečia, aby Zvolené osoby súhlasili s účasťou na primeranej publicite vyplývajúcej z Propagácie, ak o to požiada spoločnosť Monster Energy a Výhercovia a zvolené osoby berú na vedomie, že spoločnosť Monster Energy môže používať svoje meno, fotografiu a ich zvukové a / alebo vizuálne záznamy v akejkoľvek reklame týkajúcej sa propagácie, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monster Energy.

Ak spoločnosť Monster Energy nedodrží tieto podmienky, je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú účastník utrpí, čo je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto podmienok spoločnosťou Monster Energy alebo z jej nedbanlivosti, ale nie je zodpovedná za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá je nepredvídateľné. Stratu alebo škodu je možné predvídať, ak boli zjavným dôsledkom porušenia zo strany spoločnosti Monster Energy alebo ak o nich uvažoval účastník a spoločnosť Monster Energy v čase, keď sa účastník zapojil do propagačnej akcie. Okrem zodpovednosti spoločnosti Monster Energy za predvídateľné straty alebo škody sa spoločnosť Monster Energy a / alebo ktorákoľvek z ich pridružených spoločností, zamestnanci, riaditelia, zástupcovia, postupníci alebo subdodávatelia zrieka akejkoľvek zodpovednosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Môžu sa vyskytnúť udalosti, ktoré znemožnia samotnú Propagačnú akciu alebo udelenie ceny z dôvodov mimo kontroly spoločnosti Monster Energy, a preto môže spoločnosť Monster Energy podľa svojho absolútneho uváženia zmeniť alebo doplniť propagačnú akciu a účastník súťaže súhlasí s tým, že z toho neručí v dôsledku toho sa pripoja k spoločnosti Monster Energy.

Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje práv:

zmeniť formát Propagácie a / alebo oddialiť alebo odložiť propagačnú akciu alebo ktorúkoľvek etapu(y), a to úplne alebo čiastočne z dôvodov mimo jeho primeranej kontroly, bez zodpovednosti voči účastníkovi; a / alebo

odmietnuť vstup akejkoľvek osoby na Propagačnú akciu alebo budúce propagačné akcie organizované spoločnosťou Monster Energy: (i) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že cena bola prevedená na tretiu stranu úplne alebo čiastočne; ii) ak bol účastník diskvalifikovaný z akejkoľvek súťaže alebo propagácie spoločnosti Monster Energy počas dvanástich (12) mesiacov pred dátumom začatia; (iii) ak sa spoločnosť Monster Energy oprávnene domnieva, že táto osoba nedodržala tieto podmienky; a / alebo (iv) ak táto osoba nie je spôsobilá zúčastniť sa na propagačnej akcii (alebo ak mala byť účasť na propagačnej akcii z akýchkoľvek dôvodov odmietnutá)).

Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach, spoločnosť Monster Energy nenesie zodpovednosť za žiadne náklady ani výdavky, ktoré by mohli vzniknúť každému účastníkovi. Výhercovia budú zodpovední za všetky dane vymerané v súvislosti s cenou.

Odporúča sa, aby si všetci účastníci uchovali kópiu týchto podmienok pre budúce použitie.

Súhlasíte s tým, že ak ste víťazom, vaše meno môže byť sprístupnené verejnosti.Mená víťazov sú dostupné kontaktovaním spoločnosti Monster Energy na adrese www.monsterenergy.com/contact-us do 90 dní od dátumu uzávierky.

Akcia a tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Anglicka a Walesu s výhradou kogentných ustanovení miestneho spotrebiteľského práva, ktoré sa môžu uplatňovať vo váš prospech zo zákona a nič v Akcii a týchto Podmienkach neovplyvňuje vaše spotrebiteľské práva spoľahnúť sa o takýchto záväzných ustanoveniach miestneho zákona.

Účastníci môžu viesť súdne konanie týkajúce sa propagácie a týchto podmienok na anglických súdoch. To však neobmedzuje povinné práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa propagácie alebo ak nás potrebujete kontaktovať, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na adresewww.monsterenergy.com/contact-us.