be_ixf;ym_202210 d_06; ct_100
ZATVORIŤ

Stretni svojich hrdinov v Las Vegas na UFC International Fightweek

 

Vyhraj zájazd na UFC International Fightweek do Las Vegas a stretni sa so svojimi obľúbenými bojovníkmi!

Zaregistruj sa a vyhraj od Apríl 01 2022 do Máj 31 2022

pravidlá súťaže

PODMIENKY DLHODOBEJ PROPAGÁCIE 
Pozorne si prečítajte tieto podmienky (ďalej len "podmienky"). Účasťou na tejto propagačnej akcii (ďalej len „propagačná akcia“) vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Mali by ste si tiež prečítať naše zásady ochrany osobných údajov na stránke www.monsterenergy.com, v ktorých je vysvetlené, ako budeme používať údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti na propagačnej akcii. 
1.    Akciu organizuje a prevádzkuje spoločnosť Monster Energy Europe Limited so sídlom Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené kráľovstvo („Monster Energy“). 
2.    Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako osemnásť (18) rokov a s trvalým pobytom v Českej republike alebo na Slovensku. Do Akcie sa nesmie zapojiť žiadny zamestnanec ani rodinný príslušník zamestnanca spoločnosti Monster Energy alebo jej pridružených spoločností, subdodávateľov, zástupcov alebo poverených osôb, ani nikto iný, kto je s Akciou profesionálne spojený. 
3.    Akcia sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.monsterenergy.com (ďalej len "webová stránka") a propaguje sa prostredníctvom propagačných materiálov vo vybraných zúčastnených prevádzkach „Total“ v Českej republike alebo na Slovensku (ďalej len "predajca").
4.    Každý účastník („vy“, „váš", „účastník“) svojou účasťou na Akcii podľa týchto Podmienok súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Podmienkami a rozhodnutím (rozhodnutiami) spoločnosti Monster Energy, ktorej rozhodnutie je konečné, vo vzťahu ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa Akcie. Spoločnosť Monster Energy nebude viesť žiadnu ďalšiu korešpondenciu. 
5.    Všetky časy a dátumy uvedené v týchto podmienkach sa vzťahujú nčasy a dátumy v Českej republike alebo na Slovensku. V prípade akéhokoľvek sporu o čas alebo dátum akéhokoľvek predloženého príspevku je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné. 
6.    Na účasť v propagačnej akcii nie je potrebný nákup žiadneho výrobku.

Vstup

7.    Dátum začatia akcie je 1. 4. 2022 v 00:01 („dátum začatia“) a dátum ukončenia akcie je 31. 5. 2022 v 23:59 („dátum ukončenia“).  
8.    Účastníci sa môžu do propagačnej akcie zapojiť:
a.    konaním v súlade s týmito podmienkami; a
b.    poskytnutím svojich údajov podľa pokynov na webovej stránke (meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa);
Cena a požiadavky

9.    Každý účastník, ktorý platne,odošle svoju registráciu, ako je uvedené vyššie (ďalej len "platná registrácia" ), bude zaradený do súboru registrácií hrajúcich o Hlavnú cenu spolu s každou ďalsou registráciou všetkých zúčastnených trhov („súbor registrácií hrajúcich o hlavnú výhru"). Okrem súboru registrácií hrajúcich o hlavnú výhru budú platné  registrácie od účastníkov s bydliskom v Českej republike zaradené aj do súboru registrácií hrajúcich o druhú cenu postupujúcich z Českej republiky ("súbor registrácii z Českej republiky hrajúce o druhú cenu"), platné registrácie od účastníkov s bydliskom na Slovensku budú zaradené aj do cenového fondu súboru registrácií hrajúcich o druhú cenu postupujúcich zo Slovenska (súbor registrácii zo Slovenska hrajúce o druhú cenu).
10.    Jeden (1) oficiálny hlavný výherca náhodne vybraný z zo súboru registrácií ("hlavný výherca") získa hlavnú cenu (ako je definovaná nižšie); sto päť (105) postupujúcich náhodne vybraných zo súboru registrácií pre postupujúcich z Českej republiky ("postupujúci z Českej republiky") získa cenu pre postupujúcich z Českej republiky (ako je definovaná nižšie); sto päť (105) postupujúcich náhodne vybraných z zo súboru registrácií pre postupujúcich zo Slovenska ("postupujúci zo Slovenska") získa cenu pre postupujúcich zo Slovenska (ako je definovaná nižšie). Hlavný výherca, výhercovia z Českej republiky a výhercovia zo Slovenska budú spoločne definovaní ako "výhercovia" a každý z nich ako "výherca".
11.    Hlavný výherca vyhrá zájazd pre dve (2) osoby v termíne od 1. júla 2022 do 31. júla 2022 na "UFC International Fight Week" v Las Vegas, USA ("podujatie"), ktorý bude pozostávať z nasledovného ("hlavná cena"):  
a.    dve (2) vstupenky na jedno podujatie UFC® ("podujatie"); každá vstupenka poskytuje držiteľovi: vstup na  podujatie; prístup do všetkých verejných priestorov na podujatí počas otváracích hodín podujatia;
b.    jedno (1) stretnutie a pozdrav s bojovníkmi Monster Energy UFC®;
c.    pobyt na štyri (4) noci pre dve (2) osoby v dvojlôžkovej izbe v hoteli s najmenej tromi (3) hviezdičkami, ktorý vyberie spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia ("hotel");
d.    spiatočné letenky v ekonomickej triede pre dve (2) osoby z letiska v Českej republike alebo na Slovensku na letisko v Spojených štátoch amerických ("cieľové letisko"). Miesta, dátumy a časy letov určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a v závislosti od dostupnosti a 
e.    ekonomické spiatočné transfery z cieľového letiska do hotela a z hotela na podujatie pre dve (2) osoby, ktoré určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia.
12.    Každý z finalistov z Českej republiky vyhrá tovar značky UFC® a Monster Energy® ("cena pre finalistov z Českej republiky"), pričom presný typ, značku, dizajn a veľkosť každého predmetu určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a v závislosti od dostupnosti.
13.    Každý zo slovenských finalistov vyhrá tovar značky UFC® a Monster Energy® ("cena pre slovenských finalistov"), pričom presný typ, značku, dizajn a veľkosť každého predmetu určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a v závislosti od dostupnosti.
14.    Hlavná cena, cena pre postupujúcich z Českej republiky a cena pre postupujúcich zo Slovenska sa spoločne označujú ako "ceny" a každá z nich ako "cena".
15.    Výhody Hlavnej výhry môže čerpať len Hlavný výherca a jedna (1) osoba, ktorú si Hlavný výherca zvolí, ("Zvolená osoba"). Zvolená osoba musí byť schválená spoločnosťou Monster Energy, musí byť staršia ako osemnásť (18) rokov a musí mať bydlisko v Českej republike alebo na Slovensku.
16.    Hlavný výherca a jeho Zvolená osoba musia byť držiteľmi platných cestovných pasov, ktorých platnosť neskončí pred 31.12.2022, aby mohli čerpať Hlavnú výhru. Pred vyhlásením za Hlavného výhercu a prevzatím Hlavnej výhry môže byť potenciálny Hlavný výherca a Zvolená osoba požiadaný o preukázanie oprávnenosti, vrátane, ale nie výlučne, preukázania veku, bydliska, totožnosti, čo môže zahŕňať okrem iného kópiu dokladu o bydlisku, cestovný pas a/alebo obdobný doklad totožnosti vydaný štátom. Neposkytnutie týchto informácií spoločnosti Monster Energy v primeranej lehote stanovenej spoločnosťou Monster Energy môže mať za následok, že Hlavný výherca stratí svoju Hlavnú cenu a spoločnosť Monster Energy vyberie inú Platnú účasť hneď, ako to bude primerane možné. Hlavný výherca a zvolená osoba budú musieť podpísať vyhlásenie o vzdaní sa práv, ktoré pripraví spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia a ktoré sa bude vzťahovať na Hlavnú cenu, čím potvrdia porozumenie, dodržiavanie a prijatie vyhlásenia o vzdaní sa práv.  Kópie príslušného potvrdenia a zrieknutia sa možno získať na požiadanie od [VLOŽIŤ].
17.    Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky náklady spojené s Výhrami, okrem iného vrátane dane, platného zdravotného poistenia na cestu, cestovného víza (ak je to relevantné), dopravy (vrátane transferov medzi Hlavným výhercom a domovom (domovmi) Vyvoleného a letiskom), ubytovania, vybavenia, stravy, akejkoľvek zábavy a všetkého, čo súvisí s Výhrami, ktoré nie sú výslovne zahrnuté a uvedené v definícii Výhier vyššie, znášajú výlučne Výhercovia. Ubytovanie v rámci Hlavnej ceny je len na izbe a Hlavný výherca a jeho zvolená osoba budú zodpovední za všetky jedlá a nápoje spotrebované v hoteli a inde, ktoré nie sú výslovne zahrnuté a uvedené v definícii Hlavnej ceny, a za všetky ďalšie poplatky za ubytovanie. Hlavný výherca sa týmto zaväzuje podpísať a dodržiavať všetky podmienky poskytnuté príslušnými poskytovateľmi služieb pre Hlavnú cenu.
18.    Povinnosťou Hlavného výhercu je predložiť všetky požadované dokumenty a akékoľvek iné zákonné požiadavky týkajúce sa Výhier a/alebo dokumenty vyžadované zákonom a/alebo spoločnosťou Monster Energy.

Oznámenie a doručenie ceny

19.    Každý výherca bude informovaný e-mailom a/alebo telefonicky prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla, ktoré uviedol pri účasti na Akcii, do siedmich (7) dní od výberového procesu ("Oznámenie"). Neúspešní účastníci nebudú vyrozumení. 
20.    Podrobnosti o doručení Výhier určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia. Podrobnosti o doručení Výhier (okrem iného vrátane času, dátumu a miesta doručenia) budú každému Výhercovi poskytnuté v Oznámení.
21.    V prípade, že sa spoločnosti Monster Energy nepodarí kontaktovať potenciálneho výhercu do siedmich (7) dní od oznámenia alebo potenciálny výherca nebude môcť prevziať cenu, alebo sa potenciálny hlavný výherca nebude môcť zúčastniť na podujatí z akéhokoľvek dôvodu, bude sa takýto príspevok považovať za neplatný a spoločnosť Monster Energy vyberie iný platný príspevok čo najskôr po tom, ako to bude možné v súlade s výberovým procesom. 
Všeobecné podmienky

22.    Počet účastníkov je obmedzený na ednu (1) registráciu  na osobu a každý účastník nesmie odoslať alebo sa pokúsiť odoslať viac ako  jednu (1) registráciu. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo odmietnuť vstup do propagačnej akcie každej osobe, ktorá predloží alebo sa pokúsi predložiť viac ako jeden (1) vstup.
23.    Príspevky nebudú platné, ak budú zadané online pomocou metód generovaných skriptom, makrom alebo pomocou automatických zariadení. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo overiť platnosť prihlášok a vylúčiť prihlášky, o  ktorých sa domnieva, že boli vytvorené pomocou akýchkoľvek automatizovaných techník prihlasovania.
24.    Aby sa predišlo pochybnostiam, na účasť v propagačnej akcii je potrebný počítač alebo iné zariadenie pripravené na pripojenie na internet a prístup na internet. Účastníci sú zodpovední za to, že získajú povolenie od vlastníka počítača a fyzickej osoby, ktorá platí za poskytovateľa internetových služieb. Za výdavky spojené s používaním internetového pripojenia na účely účasti na propagačnej akcii nie je možné požadovať náhradu.
25.    Všetky prihlášky sa považujú za prijaté v čase vloženia do databázy spoločnosti Monster Energy, a nie v čase, keď účastník odošle prihlášku na webovú stránku. 
26.    V prípade akéhokoľvek sporu o totožnosti výhercu je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné. 
27.    Odoslanie online prihlasovacieho formulára alebo akákoľvek iná forma dôkazu o odoslaní online prihlasovacieho formulára nie je dôkazom, že vaša prihláška bola prijatá. Spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnené, stratené, oneskorené alebo z akéhokoľvek dôvodu neprijaté prihlášky. 
28.    Výhry sú opísané a nie sú prenosné, vymeniteľné a v prípade, že si výherca nemôže z akéhokoľvek dôvodu prevziať svoju výhru, nebude mu ponúknutá žiadna peňažná alternatíva. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade nepredvídaných okolností alebo nemožnosti spoločnosti Monster Energy doručiť Výhru z dôvodu pandémie COVID-19 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu , si spoločnosť Monster Energy vyhradzuje právo nahradiť celú Výhru alebo jej súčasti Výhrou s rovnakou alebo vyššou hodnotou. 
29.    Výhercovia súhlasia s účasťou na primeranej propagácii vyplývajúcej z propagačnej akcie, ak ich o to spoločnosť Monster Energy požiada, a súhlasia s tým, aby spoločnosť Monster Energy použila ich meno, fotografie a zvukové a/alebo obrazové záznamy v akejkoľvek propagácii týkajúcej sa propagačnej akcie. 
30.    ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok zo strany spoločnosti Monster Energy alebo jej nedbanlivosti, ale nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak bola zrejmým dôsledkom porušenia zo strany spoločnosti Monster Energy alebo ak ju účastník a spoločnosť Monster Energy predpokladali v čase, keď sa účastník zapojil do propagačnej akcie. Okrem zodpovednosti spoločnosti Monster Energy za predvídateľnú stratu alebo škodu sa spoločnosti Monster Energy, Posty Touring, Inc, Austin Richard Post, Apple Inc. a/alebo ktorákoľvek z ich pridružených spoločností, zamestnancov, riaditeľov, funkcionárov, vlastníkov, členov, zamestnancov, zástupcov, postupníkov alebo subdodávateľov zriekajú akejkoľvek zodpovednosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
31.    Môžu nastať udalosti, ktoré znemožnia samotnú Akciu alebo udelenie akejkoľvek Ceny z dôvodov mimo kontroly spoločnosti Monster Energy, a preto môže spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia Akciu zmeniť alebo doplniť a účastník súhlasí, že v dôsledku toho nenesie spoločnosť Monster Energy žiadnu zodpovednosť.
32.    Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo: (a) zmeniť formát Akcie a/alebo odložiť alebo posunúť Akciu alebo ktorúkoľvek jej fázu (fázy), a to úplne alebo čiastočne z dôvodov, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly, bez zodpovednosti voči účastníkovi; a/alebo (b) odmietnuť vstup akejkoľvek osoby do propagačnej akcie alebo budúcich propagačných akcií organizovaných spoločnosťou Monster Energy: (i) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že cena bola úplne alebo čiastočne prevedená na tretiu stranu; (ii) ak bol účastník diskvalifikovaný z akejkoľvek súťaže alebo propagačnej akcie spoločnosti Monster Energy v priebehu dvanástich (12) mesiacov pred dátumom začatia; (iii) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že takýto jednotlivec nedodržal tieto podmienky; a/alebo (iv) ak takýto jednotlivec nie je oprávnený zúčastniť sa na propagačnej akcii (alebo ak mala byť účasť na propagačnej akcii z akéhokoľvek dôvodu odmietnutá). 
33.    S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť účastníkovi.  
34.    Odporúča sa, aby si všetci účastníci ponechali kópiu týchto Podmienok pre budúce použitie.
35.    Súhlasíte s tým, že vaše meno môže byť v prípade, že sa stanete Výhercom, sprístupnené verejnosti. Meno každého Výhercu je k dispozícii po kontaktovaní spoločnosti Monster Energy na adrese www.monsterenergy.com/contact-us do 90 dní od dátumu uzávierky.    
36.    Akcia a tieto Podmienky sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu s výhradou záväzných ustanovení miestneho spotrebiteľského práva, ktoré sa môžu uplatňovať vo váš prospech na základe zákona, a nič v Akcii a týchto Podmienkach nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa odvolávať sa na takéto záväzné ustanovenia miestneho práva.
37.    Akékoľvek spory (zmluvné alebo mimozmluvné), ktoré vzniknú na základe tejto propagačnej akcie alebo v súvislosti s ňou alebo s týmito podmienkami, podliehajú nevýhradnej právomoci súdov v Anglicku a Walese. Tým však nie sú obmedzené povinné práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
38.    Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa propagačnej akcie alebo ak sa s nami potrebujete spojiť, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na adrese www.monsterenergy.com/contact-us.