Tävlingar
//
Alla Tävlingar
X GAMES

Win X Games Access - 2024 - Monster Energy Promotions - Sweden

Win a trip for 2 and get the ultimate X Games experience!

Hur Deltar Jag

Fill in your details for a chance to win!

Tävlingsperiod

2024-01-01 - 2024-03-31

Vinnarna tillkännages: 2024-04-06T00:00:00.000000000

Tävlingsregler

UTFÖRLIGA KAMPANJVILLKOR
Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i kampanjen.
1.    Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, Storbritannien (”Monster Energy”).
2.    Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos Monster Energy eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till kampanjen får delta i kampanjen.
3.    Kampanjen utförs via webbplatsen på [INSERT WEBSITE URL] (”Webbplatsen”) och marknadsförs via kampanjmaterial på utvalda deltagande butiker i Sverige.
4.    Genom att delta i kampanjen på dessa villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa villkor och av Monster Energys beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör kampanjen. Monster Energy kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.
5.    Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser tidpunkter och datum i Sverige. Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller Monster Energys beslut.
6.    Inget produktköp krävs för att få delta i kampanjen.

Anmälning

7.    Kampanjens startdatum är 01.01.2024 kl. 00:01 (”Startdatumet”) och kampanjens slutdatum är 31.03.2024 kl. 23:59 (”Slutdatumet”).
8.    Deltagare kan delta i kampanjen genom att:
(a) agera i enlighet med dessa villkor;
(b) skicka in sin information enligt vad som anges på webbplatsen (det vill säga fullständigt namn, bostadsadress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress); och
(c) besvara den följande frågan (med högst 30 ord); ”Varför vill du vinna en resa till summer X Games?”(”Svar”).
Pris och krav

9.    Varje deltagare som giltigt skickar in sitt bidrag enligt ovan (varje ”Giltig bidrag”) hamnar i en grupp av deltagare tillsammans med alla andra giltiga bidrag.
10.    En panel bestående av två (2) representanter från Monster Energy och en (1) oberoende domare (vilka tillsammans utgör ”Panelen”) samarbetar och kommer inom tre (3) dagar efter slutdatumet välja en (1) officiell vinnare (”Vinnaren”) av Priset (som anges ovan) vars svar uppvisar störst kreativitet och originalitet, genialitet, och bäst vokabulär och skriftligt uttryck (”Urvalskriterierna”). Panelen ska säkerställa att bidragen är giltiga enligt dessa villkor, bedöma de giltiga bidragen enligt urvalskriterierna och dela ut priset till vinnaren (”Urvalsprocessen”).
11.    Vinnaren ska vinna en resa för två (2) personer mellan den 1 juli 2024 och den 30 september 2024 till platsen där Summer X Games kommer att äga rum och vilket bestäms av Monster Energy (”Priset”), som ska bestå av följande:
11.1    två (2) biljetter till Summer X Games ("Evenemanget"), varje biljett ska ge innehavaren inträde till evenemanget; 
11.2    Tillgång för två (2) personer till Monster Energys fan site;
11.3    Tillträde för två (2) personer till Summer X Games festival och efterfest;
11.4    tre (3) nätters inkvartering i ett delat rum för två (2) personer på ett hotell med inte mindre än tre (3) stjärnor som väljs av Monster Energy helt efter eget godtycke och i mån av tillgång (”Hotell”);
11.5    flygbiljetter i ekonomiklass, tur och retur, för två (2) personer från en flygplats i Sverige till en flygplats i landet där Summer X Games kommer att äga rum (”Destinationsflygsplats”). Flygplatserna, datum och tider för flygenbestäms av Monster Energy helt efter eget godtycke, i mån av tillgång och
11.6    transfer i ekonomiklass, tur och retur, vinnaren och den utvalda personen från destinationsflygplatsen till hotellet och från hotellet till varje aktivitet; tiderna, datum och transportmetoden bestäms av Monster Energy, helt efter eget godtycke och i mån av tillgång. För att undvika oklarheter ska Monster Energy inte tillhandahålla transfers, tur och retur, från vinnarens hem och/eller den utvalda personens hem till den utvalda flygplatsen i Sverige. Det här är vinnarens och den utvalda personens ansvar.

12.    Endast vinnaren av priset och en (1) person som har valts av vinnaren (”Utvald person”) får ta del av fördelarna av priset. Den utvalda personen ska godkännas av Monster Energy och måste vara minst (18) år och bosatt i Sverige. Vinnaren och utvald person måste inneha giltiga pass som inte löper ut före 30.03.2025 för att lösa in priset.
13.    Innan den potentiella vinnaren och dess utvalda person kan utnämnas till vinnare och ta emot priset måste han eller hon:
13.1 bevisa sitt berättigande inklusive men utan begränsning till ålder, bosättningsort och identitet, vilket kan innebära    men är inte begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation; och
13.2 skriva under en friskrivningsklausul som utfärdas av Monster Energy helt efter eget godtycke som specifikt gäller priset och därmed bekräfta sin förståelse av, efterlevnad av och samtycke till ansvarsfriskrivningen. Kopior av gällande bekräftelse och friskrivningsklausul kan erhållas på begäran på [INSERT].
Om denna information inte lämnas till Monster Energy inom de rimliga tidsramar som bestäms av Monster Energy, kan det innebära att vinnaren går miste om detta pris och att Monster Energy utser ett annat kvalificerat bidrag så snart som möjligt därefter.
14.    Förtydligande: Alla andra kostnader i samband med priset, inklusive men inte begränsat till skatter, giltig sjukförsäkring för resan, resevisum (i tillämpliga fall), transporter, utrustning, kost, underhållning och allt annat som har samband med priset men inte specifikt anges och beskrivs i definitionen av priset ovan betalas av den officiella vinnaren. I inkvarteringen ingår endast rum och vinnaren och dess utvalda person ansvarar själv för alla kostnader för mat och dryck på andra ställen samt alla ytterligare rumskostnader. Den officiella vinnaren samtycker härmed till att följa alla villkor som anges av aktuella tjänsteleverantörer för de tjänster som beskrivs ovan.
15.    Det är vinnaren och deras utvalda person som ansvarar för att kontrollera reseinformationen för inresekrav i det land de reser till och säkerställa att de har ordnat alla nödvändiga visum.
16.    Det är vinnarens ansvar att tillhandahålla eventuell dokumentation och följa alla andra juridiska krav för priset och/eller tillhandahålla dokumentation som krävs enligt lag och/eller Monster Energy.

Notifiering och prisleverans

17.    Vinnaren kommer att bli underrättad via e-post och/eller telefon på den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid deltagande i kampanjen inom sju (7) från urvalsprocessen (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.
18.    Information om leverans av priset fastställs av Monster Energy helt efter eget godtycke. Information om leverans av priset (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till vinnaren vid notifieringen.
19.    I händelse av att Monster Energy inte kan få kontakt med en potentiell vinnare inom tre (3) dagar från notifieringen eller om den potentiella vinnaren inte kan hämta priset eller om den potentiella vinnaren inte kan närvara vid eventet av någon anledning kommer ett sådant bidrag att betraktas som ogiltigt och Monster Energy väljer ett annat giltigt bidrag så snart därefter som rimligen är möjligt.

Allmänna villkor

20.    Deltagarna är begränsade till ett (1) deltagande per person och varje deltagare får inte lämna in eller försöka lämna in mer än ett (1) bidrag. Monster Energy förbehåller sig rätten att neka anmälan till kampanjen för en person som skickar in eller försöker skicka in fler än ett (1) bidrag.
21.    Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning. Monster Energy förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som Monster Energy tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.
22.    För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till Internet, samt en Internetanslutning, för att anmäla sig till kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för Internetleverantör. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en Internetanslutning för att delta i kampanjen.
23.    Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i Monster Energys databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till webbplatsen av deltagaren.
24.    Om tvist uppstår kring vinnares identitet gäller Monster Energys beslut.
25.    Att skicka in anmälningsformuläret online eller att uppvisa någon annan form av bevis på att anmälningsformuläret har skickats in online utgör inte bevis på att bidraget tagits emot. Monster Energy är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.
26.    Priset är som det beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om vinnaren inte kan göra anspråk på priset av någon anledning. Trots det föregående förbehåller sig Monster Energy vid oförutsedda händelser, eller om Monster Energy inte kan leverera priset på grund av COVID-19-pandemin eller av någon annan anledning, rätten att ersätta hela eller delar av priset med pris med motsvarande eller högre värde.
27.    Vinnaren samtycker till att delta och den utvalda personen samtycker till att delta i marknadsföring kring kampanjen om de blir ombedda av Monster Energy att göra det och vinnaren förstår att Monster Energy använder hans eller hennes namn och bild samt ljud- och/eller bildinspelningar av dem för marknadsföring i samband med kampanjen som beskrivs i Monster Energys integritetspolicy.
28.    Om Monster Energy inte följer dessa villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att Monster Energy brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av Monster Energys överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och Monster Energy vid den tidpunkt då deltagaren gick in i kampanjen. Förutom Monster Energys ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig Monster Energy och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.
29.    Händelser kan inträffa som gör kampanjen i sig eller utdelningen av något pris omöjliga av skäl som ligger utanför Monster Energys kontroll och Monster Energy får därför helt efter eget godtycke ändra kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas Monster Energy till följd av detta.
30.    Monster Energy förbehåller sig rätten att:
(a) ändra kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller
(b) neka bidrag från enskilda personer till kampanjen eller framtida kampanjer som anordnas av Monster Energy: (i) där Monster Energy rimligen anser att priset, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; (ii) om en deltagare har diskvalificerats från en Monster Energy-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före startdatumet, (iii) om Monster Energy har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i kampanjen (eller om deltagande i kampanjen borde ha nekats av någon anledning).
31.    Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor avsäger sig Monster Energy allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Vinnaren betalar själv eventuella skatter i samband med prisen.
32.    Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.
33.    Du accepterar att ditt namn kan bli tillgängligt för allmänheten om du är vinnaren. Vinnarens namn är tillgängligt genom att kontakta Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us inom 90 dagar från slutdatumet.
34.    Kampanjen och dessa villkor regleras av lagstiftningen i England och Wales med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lokal konsumentlag som kan tillämpas till din fördel genom rättsakt och ingenting i kampanjen och dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument för att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.
35.    Eventuella tvister (kontraktsmässiga eller ej kontraktsmässiga) som uppstår under eller i samband med kampanjen eller dessa villkor faller under domstolarnas i England och Wales exklusiva domsrätt. Detta begränsar dock inte konsumentens lagstadgade rättigheter under gällande konsumentlagstiftning.
36.    Om du har några frågor om kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.
 

 

--------------------------

 

LONG FORM PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”) you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.
1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of Unit 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”).
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in Sweden. No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
3.    The Promotion is being conducted through the website at [ INSERT WEBSITE URL] (the “Website”) and promoted through promotional material within selected participating locations in Sweden.
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in Sweden. In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final.
6.    No purchase of any product is required to enter the Promotion.

Entry

7.    The commencement date of the Promotion is 00:01 on 01.01.2024 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 31.03.2024 (“Closing Date”).  
8.    Entrants may enter the Promotion by: 
(a) acting in accordance with these Terms;
(b) submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, date of birth, phone number and email address); and
(c) answering the following question (in less than 30 words); “Why do you want to win a trip to Summer X Games?” (“Answer”).
Prize & Requirements

9.    Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) shall be entered into a pool of entries with every other Valid Entry.
10.    A panel of consisting of two (2) Monster Energy representatives and one (1) independent judge (which makes up the “Panel”) will collaborate and within three (3) days of the Closing Date choose one (1) official winner (the “Winner”) of the Prize (as defined below) whose Answer demonstrates the most creative and original response, ingenuity, and best use of vocabulary and writing style (“Selection Criteria”). The Panel shall ensure that the entries are valid in accordance with these Terms, judge the Valid Entries on the Selection Criteria, and assign the Prize to the Winner (the “Selection Process”).  
11.    The Winner shall win a trip for two (2) people between 01 July 2024 to 30 September 2024 to the location where Summer X Games will be taking place and as determined by Monster Energy (“Prize”), which shall consist of the following:
11.1.    two (2) tickets to Summer X Games (“Event”), each ticket shall grant the holder entrance to the Event; 
11.2.    Access for two (2) people to Monster Energy’s fan site;
11.3.    Access for two (2) people to Summer X Games festival and afterparty;
11.4.    a three (3) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating; the hotel to be selected by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability (“Hotel”);
11.5.    return economy flight tickets for two (2) people from an airport in Sweden to an airport in the country in which Summer X Games will be taking place (“Destination Airport”). The airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability; and
11.6.    return economy transfers for the Winner and their Elected Person from Destination Airport to Hotel, and Hotel to each Activity; the times, dates and mode of transport to be determined by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability. For the avoidance of doubt, Monster Energy shall not provide return transfers from the Winner’s home and/or Elected Person’s home to the selected airport in Sweden; this shall be the responsibility of the Winner and their Elected Person.
12.    Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner (the “Elected Person”), may enjoy the benefits of the Prize.  The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Sweden. The Winner and the Elected Person must hold valid passports that do not expire before 30.03.2025 in order to redeem the Prize.
13.    Before being declared the Winner and receiving the Prize, the potential Winner and its Elected Person will be required to:
13.1.    prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification; and
13.2.    sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to [INSERT].
Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting the Prize and Monster Energy selecting another qualifying entry as soon as reasonably possible thereafter.
14.    For the avoidance of doubt, all other costs associated with the Prize, including without limitation, tax, valid health insurance for travel, travel visa (if applicable) transportation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner.  Accommodation is on a room only basis and the Winner and the Elected Person will be responsible for all food and beverage consumed elsewhere and all additional room charges.  The Winner hereby agrees to sign and comply with any terms and conditions provided by the relevant service providers for the services set out above.
15.    It is the responsibility of the Winner and their Elected Person to check travel advice for the entry requirements of the country they are travelling to and ensure they have arranged for all necessary travel visas.
16.    It is the responsibility of the Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy. 

Notification and Prize Delivery

17.    The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Selection Process (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified. 
18.    The delivery details of the Prize shall be determined by Monster Energy in its complete discretion. Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner at Notification.
19.    In the event that Monster Energy cannot contact the potential Winner within three (3) days of the Notification, or the potential Winner is unavailable to retrieve the Prize or the potential Winner is unavailable to attend the Event for any reason whatsoever, such entry will be deemed null and void and Monster Energy shall select another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter in accordance with the Selection Process.

General Terms

20.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry.  Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
21.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices.  Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
22.    For the avoidance of doubt a computer or another internet-ready device and internet access is required to enter the Promotion.  It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider.  No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
23.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
24.    If there is any dispute as to the identity of the Winner, the decision of Monster Energy shall be final.
25.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received.  Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
26.    The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that a Winner is unable to claim their Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or Prize components with prizes of equal or greater value.
27.    The Winner agrees to participate and shall procure that the Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner acknowledges that Monster Energy can use their name, photograph and audio and/or visual recordings of them and their Elected Person in any publicity relating to the Promotion as described in Monster Energy’s privacy policy.
28.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law.
29.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of any Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
30.    Monster Energy reserves the right to:
(a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
(b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
31.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.  
32.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
33.    You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 90 days of the Closing Date.
34.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales subject to mandatory provisions of local consumer law that may apply for your benefit by operation of law and nothing in the Promotion and these Terms affect your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.
35.    Any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with this Promotion or these Terms are subject to the exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales. However, this shall not limit consumers' mandatory rights under the applicable consumer protection legislation.
36.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.