be_ixf;ym_202004 d_08; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN