be_ixf;ym_202007 d_12; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN