be_ixf;ym_202112 d_06; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN