be_ixf;ym_202108 d_04; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN