be_ixf;ym_202009 d_18; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN