be_ixf;ym_202109 d_27; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN