be_ixf;ym_202208 d_14; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN