be_ixf;ym_202101 d_27; ct_100
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN