be_ixf;ym_202007 d_14; ct_50
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN