be_ixf;ym_202009 d_30; ct_50
KAPAT

TAVSIYE

EDILEN