be_ixf;ym_202211 d_28; ct_100
CLOSE

HydroSport - Toe Tap Challenge

 

HydroSport - Toe Tap Challenge

For rules in English - MonsterEnergy.com/ToeTapChallenge
For rules in Norwegian - MonsterEnergy.com/ToeTapChallengeNOR

submit entries from March 08 2021 to March 22 2021

promotion rules

UTFÖRLIGA KAMPANJVILLKOR

 

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i kampanjen.

 

 • Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien (”HydroSport”).
 •  
 • Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Storbritannien, Norge, Irland och Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos HydroSport eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till kampanjen får delta i kampanjen.
 •  
 • Kampanjen utförs via webbplatsen på MonsterEnergy.com/ToeTapChallenge (”Webbplatsen”) och via Instagram (”Plattform”).
 •  
 • Genom att delta i kampanjen på dessa villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa villkor och av HydroSports beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör kampanjen. HydroSport kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.
 •  
 • Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser koordinerad universell tid (“UTC”). Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller HydroSports beslut.
 •  
 • Inget produktköp krävs för att få delta i kampanjen.
 •  
 • Denna kampanj sponsras, godkänns eller administreras inte på något sätt av eller associeras med Instagram. Deltagarna förstår att de tillhandahåller sin information till HydroSport och inte till Instagram. Eventuella frågor, kommentarer eller klagomål gällande denna kampanj måste riktas till HydroSport och inte till Instagram.
 •  
 • Alla deltagare avsäger och frigör villkorslöst och oåterkalleligt Instagram från allt ansvar i samband med denna kampanj.
 •  
 • HydroSport förbehåller sig rätten att utesluta ett bidrag från Kampanjen om de anser att ett sådant bidrag innehåller (i) anstötligt, olämpligt, obscent eller förtalande innehåll; (ii) innehåll som kan skada HydroSports rykte; eller (iii) innehåll som kan kränka tredje parts rättigheter, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke, integritet eller immateriella rättigheter.

 

Anmälning

 

 • Startdatum för kampanjen är 00:01 den 8 mars 2021 (”Startdatum”) och slutdatum för kampanjen är 23:59 den 22 mars 2021 (”Slutdatum”).
 • Deltagare kan delta i kampanjen genom att:
 •  

(a) agera i enlighet med dessa villkor;

 

(b) publicera en video i huvudflödet på sin offentliga profil på plattformen som visar hur många gånger de kan röra sina anklar mellan gångerna de kickar;

 

(c) inkludera hashtaggen ”#ToeTipChallange”;

 

(d) tagga @MonsterEnergy; och

 

(e) tagga ett valfritt lag av antingen (i) @spursofficial; eller (ii) @officialbhafc; eller (iii) @cpfc; eller (iv) @everton; eller (v) @westham; eller (vi) @southamptonfc; eller (vii) @wba; eller (viii) @sheffieldunited (vardera ett "Lag", tillsammans är "Lagen" och det lag som du valt är "Valda laget");

 

 • För att undvika tvivel är deltagarna begränsade till ett (1) bidrag och varje deltagare får inte skicka in eller försöka skicka in mer än ett (1) bidrag på plattformen. HydroSport förbehåller sig rätten att vägra tillträde till Kampanjen för någon som skickar in eller försöker skicka in mer än ett (1) bidrag.
 •  

Pris och krav 

 

 • Varje deltagare som giltigt skickar in sitt bidrag enligt ovan (vardera ett ”Giltig bidrag”) hamnar i en grupp av deltagare tillsammans med alla andra giltiga bidrag som valde samma lag (vardera en "Laggrupp" och tillsammans "Laggrupper"). Eftersom det finns åtta (8) lag ska det också finnas åtta (8) laggrupper. En pristävling för varje laggrupp ska hållas inom sju (7) dagar efter slutdatumet ("Dragning").
 •  
 • Det första giltiga bidraget som slumpmässigt har valts ut från varje laggrupp (vardera en "Huvudvinnare" och tillsammans "Huvudvinnarna") vinner vardera (i) en signerad tröja av sitt valda lag och (ii) hundra fyrtiofyra (144) flaskor Monster HydroSport®, de specifika produkterna bestäms av HydroSport i dess absoluta gottfinnande (”Förstapris”).
 •  
 • Det andra giltiga bidraget som slumpmässigt valts ut från varje laggrupp (vardera en "Andrapristagare" och tillsammans "Andrapristagarna") vinner vardera (i) en signerad boll från sitt valda lag; och (ii) hundra fyrtiofyra (144) flaskor Monster HydroSport®, de specifika produkterna bestäms av HydroSport i dess absoluta gottfinnande (”Andrapris”).
 •  
 • Huvudvinnarna och andrapristagarna är vardera en "Vinnare" och tillsammans "Vinnarna" och huvudpriset och andrapriset är tillsammans "Priserna").
 •  
 • Innan en vinnare utnämns och tar emot priset kan en potentiell vinnare behöva bevisa sitt berättigande inklusive men utan begränsning till åldersbevis, bosättningsort och identitet, vilket kan innebära men är inte begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation. Underlåtenhet att förse HydroSport med denna information inom den rimliga tidsram som anges av HydroSport kan leda till att en vinnare förverkar ett pris och att HydroSport drar ett annat giltigt bidrag så snart som möjligt därefter.
 •  
 • Det är vinnarnas ansvar att tillhandahålla all nödvändig dokumentation och andra juridiska krav för ett pris och/eller dokumentation som krävs enligt lag och/eller HydroSport.

 

Notifiering och prisleverans

 

 • Vinnarna kommer att bli underrättade via direktmeddelande av HydroSport på plattformen inom tre (3) dagar från dragningen (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att meddelas.
 •  
 • Information om leverans av priset fastställs av HydroSport helt efter eget godtycke. Information om leverans av priset (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till vinnarna vid notifieringen.
 •  
 • I händelse av att HydroSport inte kan få kontakt med en potentiell vinnare inom tre (3) dagar från notifieringen kan den potentiella vinnaren inte göra anspråk på priset. Ett sådant bidrag betraktas därmed som ogiltigt och HydroSport väljer därefter ett annat giltigt bidrag så snart som rimligen är möjligt.

 

Allmänna villkor

 

 • Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning. HydroSport förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som man tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.
 •  
 • För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till Internet, samt en Internetanslutning, för att anmäla sig till kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för Internetleverantör. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en Internetanslutning för att delta i kampanjen.
 •  
 • Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i HydroSports databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till webbplatsen av deltagaren.
 •  
 • Om tvist uppstår kring en vinnares identitet gäller HydroSports beslut.
 •  
 • HydroSport är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.
 •  
 • Priserna är som de beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om en vinnare inte kan göra anspråk på priset av någon anledning. Trots det föregående, i händelse av oförutsedda omständigheter eller att HydroSport inte kan leverera priserna på grund av COVID-19 eller av någon annan anledning, förbehåller sig HydroSport rätten att ersätta hela eller delar av priset med priser av motsvarande värde eller högre.
 •  
 • Vinnarna samtycker till att delta i rimlig marknadsföring kring kampanjen om de blir ombedda av HydroSport att göra det och vinnarna förstår att HydroSport kan använda deras namn, bild och ljud- och/eller bildinspelningar av dem (inklusive deras videobidrag) för all marknadsföring i samband med kampanjen som beskrivs i HydroSports integritetspolicy.
 •  
 • Om HydroSport inte följer dessa villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att HydroSports brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av HydroSports överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och HydroSport vid den tidpunkt då deltagaren gick in i kampanjen. Förutom HydroSports ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig HydroSport och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 •  
 • Händelser kan inträffa som gör kampanjen i sig eller utdelningen av priserna omöjliga av skäl som ligger utanför HydroSports kontroll och HydroSport får därför helt efter eget godtycke ändra kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas HydroSport till följd av detta.
 •  
 • HydroSport förbehåller sig rätten att:

(a) ändra kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller

 

(b) neka bidrag från enskilda personer till kampanjen eller framtida kampanjer som anordnas av HydroSport: (i) där HydroSport rimligen anser att priset, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; (ii) om en deltagare har diskvalificerats från en HydroSport-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före startdatumet, (iii) om HydroSport har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i kampanjen (eller om deltagande i kampanjen borde ha nekats av någon anledning).

 

 • Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor avsäger sig HydroSport allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Alla vinnare är ansvariga för eventuell skatt i förhållande till sitt pris.
 •  
 • Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.
 •  
 • Du accepterar att ditt namn kan bli tillgängligt för allmänheten om du är en vinnare. Vinnarnas namn är tillgängliga genom att kontakta HydroSport på www.monsterenergy.com/contact-us inom 90 dagar från slutdatumet.
 •  
 • Kampanjen och dessa villkor regleras av lagstiftningen i England och Wales med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lokal konsumentlag som kan tillämpas till din fördel genom rättsakt och ingenting i kampanjen och dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument för att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.
 •  
 • Deltagare kan inleda rättsliga förfaranden avseende kampanjen och dessa villkor vid de engelska domstolarna. Om en deltagare bor i Skottland kan de inleda rättsliga förfarande om kampanjen och dessa villkor i antingen de skotska eller de engelska domstolarna.
 • Om du har några frågor om kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.