Promotions
//
Alle promotions
UFC Fightweek

Ultimativ UFC Oplevelse - 2023 - Monster Energy kampagner

Vind den Ultimative UFC Oplevelse i New York

Hvordan deltager jeg

Udfyld dine oplysninger for en chance for at vinde!

Submission periode

03.07.2023 - 30.09.2023

Vinderne annonceret: 2023-10-07T00:00:00.000000000

Promotion regler

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN
Du bedes læse disse vilkår og betingelser ("vilkår") nøje. Ved at deltage i denne kampagnen (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.monsterenergy.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.
1.    Kampagnen organiseres og afvikles af Monster Energy Europe Limited med hovedkontor på adressen 7 Cowley Business Park, High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, Storbritannien ("Monster Energy").
2.    Kampagnen er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos Monster Energy, Zuffa, LLC eller disses tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen. 
3.    Kampagnen afvikles via hjemmesiden www.monsterenergy.com ("hjemmesiden") og promoveres via reklamemateriale i udvalgte butikker i Danmark.
4.    Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager ("du", "dig/din", "deltageren") at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af Monster Energy, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. Monster Energy indgår ikke i yderligere dialog desangående.
5.    Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til tidspunkter og datoer i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal Monster Energys beslutning være endelig.
Tilmelding
6.    Kampagnen starter kl. 00:00 den03.07.2023("startdato") og slutter kl. 23:59 den 30.09.2023 ("slutdato"). 
7.    Deltagere kan deltage i kampagnen ved:
(a)    at handle i overensstemmelse med disse vilkår
(b)        at indtaste deres oplysninger som anført på hjemmesiden (dvs. fulde navn, bopælsadresse, telefonnummer, fødselsdago og e-mailadresse).
 

Præmier og krav

8.    Hver deltager, som på gyldig vis indsender sin tilmelding som anført ovenfor (hver en ”gyldig deltager”)vil komme med i en tilfældig præmielodtrækning, der vil blive afholdt i løbet af fem (5) dage efter slutdatoen (”lodtrækningen”).
9.    Den første gyldige tilmelding, som udvælges tilfældigt i lodtrækningen (”vinderen”) vil vinde en rejse på fire (4) overnatninger for to (2) personer til New York, Amerikas Forenede Stater i fire (4) nætter mellem november og december 2023, de nøjagtige datoer vil blive fastsat af Monster Energy efter behag, (”rejsen”), som vil bestå af følgende (”præmien”):
9.1. to (2) almindelige adgangsbilletter til en (1) UFC®-begivenhed i Madison Square Garden (”begivenheden”), hver billet vil give indehaveren: adgang til begivenheden, adgang til alle begivenhedens offentlige områder i løbet af begivenhedens åbningstid
9.2. et fire (4) nætters ophold for to (2) personer på et værelse med to enkeltsenge, på et hotel med mindst tre (3) stjerner, hotellet vælges af Monster Energy efter behag og afhængigt af tilgængelighed (”hotel”)
9.3. flybilletter til to (2) personer i økonomiklassen tur/retur fra en lufthavn i Danmark til en lufthavn i Amerikas Forenede Stater, som valgt af Monster Energy efter behag (”bestemmelseslufthavnen”). Lufthavnene, datoerne og flyafgangenes tidspunkter afgøres af Monster Energy efter behag og afhængigt af tilgængelighed
9.4. transport i økonomiklassen tur/retur for to (2) personer fra hotellet til begivenheden. Transprtens datoer, tidspunkter og form safgøres af Monster Energy efter behag og afhængigt af tilgængelighed
10.    Kun vinderen og en (1) person udvalgt af vinderen (”den valgte person”) må nyde godt af fordelene ved præmien. Den valgte person skal godkendes af Monster Energy, være over atten (18) år gammel og være bosiddende i Danmark. Vinderen og den valgte person skal have gyldige pas, der ikke udløber før 30.06.2024 for at kunne indløse præmien.s
11.    Før vedkommende bliver som udråbt vinderen og modtager præmien, kan en potentiel vinder blive anmodet om at dokumentere sin berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Vinderen vil blive bedt om at underskrive en ansvarsfraskrivelse udarbejdet af Monster Energy efter dennes valg og som vedrører præmien, hvor man bliver bedt om at bekræfte, anerkende og acceptere denne ansvarsfraskrivelse. En kopi af den aktuelle ansvarsfraskrivelse kan fås ved henvendelse til www.monterenergy.com/contact-us. Hvis man undlader at give Monster Energy disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af Monster Energy, kan dette medføre, at vinderen mister retten til præmien, og Monster Energy vælger en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter
12.    For at undgå tvivl skal alle omkostninger forbundet med præmien, herunder alt, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien ovenfor, alene afholdes af vinderen.
Meddelelse om og udlevering af præmien
13.    Vinderen får besked fra Monster Energy pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest syv (7) dage efter lodtrækningen ("meddelelse"). Andre deltagere får ikke besked.
14.    Leveringsoplysninger om præmien fastsættes af Monster Energy efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal leveres til vinderen senest fjorten (14) dage efter meddelelsen.  
15.    I tilfælde af, at Monster Energy ikke kan komme i kontakt med en potentiel vinder i løbet af tre (3) dage efter meddelelsen, eller hvis en potentiel vinder ikke er i stand til at modtage præmien eller deltage i rejsen, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og Monster Energy vil udtrække en anden gyldig deltager blandt de resterende gyldige deltagere hurtigst muligt derefter.
Generelle vilkår
16.    Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.
17.    Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. Monster Energy forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som Monster Energy mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.
18.    Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.
19.    Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i Monster Energys database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.
20.    Hvis der opstår uoverensstemmelse om vinderens identitet, skal Monster Energys beslutning være endelig.
21.    Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. Monster Energy påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag.  
22.    Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at vinderen ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. Uanset foranstående, og såfremt Monster Energy i tilfælde af uforudsete omstændigheder er ude af stand til at levere præmien pga. covid-19-pandemien eller anden årsag, forbeholder Monster Energy sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.   
23.    Vinderen skal acceptere i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af Monster Energy, og vinderen accepterer, at Monster Energy må bruge vedkommendes navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af vinderen i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen.
24.    Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkår, er Monster Energy ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af Monster Energys overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men Monster Energy er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af Monster Energys overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og Monster Energy på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over Monster Energys ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver Monster Energy og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 
25.    Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af præmien umulig grundet årsager, der ligger uden for Monster Energys kontrol, og Monster Energy kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler Monster Energy noget ansvar som følge deraf.
26.    Monster Energy forbeholder sig ret til:
(a)    at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for Monster Energys rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller
(b)    at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af Monster Energy, (i) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en Monster Energy-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde have blevet nægtet, uanset årsag).
27.    Medmindre andet er anført i disse vilkår, har Monster Energy intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager. Vinderen vil være ansvarlig hver især for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien. 
28.    Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.
29.    Du accepterer, at oplysninger om dit navn offentliggøres, hvis du udråbes som vinder. Oplysninger om vinderens navn kan fås ved henvendelse til Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us senest 60 dage efter slutdatoen.
30.    Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.
31.    Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kampagnen, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på www.monsterenergy.com/contact-us.

 

 

---------------- 

 

PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”) you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.

1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited whose registered office is at 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”). 
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age who are resident in Denmark. No employee or family member of an employee of Monster Energy, Zuffa, LLC or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion.
3.    The Promotion is being conducted through the website at www.monsterenergy.com (the “Website”) and promoted through promotional material within selected stores in Denmark. 
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion. No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in Denmark.  In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final. 
Entry
6.    The Promotion will commence at 00:00 on 03.07.2023 (“Commencement Date”) and the Promotion will close at 23:59 on 30.09.2023 (“Closing Date”). 
7.    Entrants may enter the Promotion by: 
(a)    acting in accordance with these Terms;
(b)    submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, telephone number, date of birth and email address).

Prize & Requirements

8.    Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entrant”) will be entered into a random prize draw to be held within five (5) days of the Closing Date (“Draw”). 
9.    The first Valid Entry randomly selected from the Draw (the “Winner”) shall win a four (4) night trip for two (2) people to New York, United States of America for four (4) nights to take place between November – December 2023, exact dates to be determined by Monster Energy in its complete discretion (“Trip”), to consist of the following (“Prize”):
9.1.    two (2) general access tickets to one (1) UFC® event at Madison Square Garden (“Event”); each ticket shall grant the holder: entrance to the Event; access to all public areas at the Event during the opening hours of the Event;
9.2.    a four (4) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating; the hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
9.3.    economy flight return tickets for two (2) people from an airport in Denmark to an airport in the United States of America, to be selected by Monster Energy in its absolute discretion (“Destination Airport”). The airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability; and
9.4.    return economy transfers from Hotel to the Event at the times, dates and mode of transport to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability;
10.    Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner (“Elected Person”) may enjoy the benefits of the Prize. The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Denmark. The Winner and their Elected Person must hold valid passports that do not expire before 30.06.2024 in order to redeem the Prize. 
11.    Before being declared the Winner and receiving their Prize, a potential winner may be required to prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/or similar government issued identification. The Winner may be required to sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to www.monsterenergy.com/contact-us. Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting their Prize and Monster Energy selecting another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter.
12.    For the avoidance of doubt, all costs associated with the Prize including anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner.  
Notification and Prize Delivery
13.    The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Draw (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified.
14.    The delivery details of the Prize shall be determined by Monster Energy in its complete discretion.  Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner within fourteen (14) days of the Notification.
15.    In the event that Monster Energy cannot contact a potential winner within three (3) days of Notification or a potential winner is unavailable to receive the Prize or to attend the Trip for any reason whatsoever such entry will be deemed null and void and Monster Energy shall draw another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter. 
General Terms
16.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry.  Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
17.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices.  Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
18.    For the avoidance of doubt a computer or another internet-ready device and internet access is required to enter the Promotion.  It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider.  No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
19.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
20.    If there is any dispute as to the identity of the Winner, the decision of Monster Energy shall be final.
21.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received.  Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
22.    The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that the Winner is unable to claim their Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or Prize components with prizes of equal or greater value.
23.    The Winner agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner consents to Monster Energy using their name, photograph and audio and/or visual recordings of them in any publicity relating to the Promotion.
24.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, employees, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law. 
25.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of any Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
26.    Monster Energy reserve the right to:
(a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
(b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
27.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy have no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.     
28.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
29.    You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 60 days of the Closing Date.
30.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of Denmark and any dispute arising out of or in connection with these Terms will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Denmark.
31.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.

 

Indtast din fødselsdato
ACCESS DENIED

For at komme ind på denne side, skal du være mindst 18 år gammel