Promo akce
//
Všechny akce
UFC Fightweek

UFC New York - 2023 - Monster Energy Promo

Vyhraj skvělý UFC zážitek v New Yorku

Jak se zúčastnit

Vyplňte své údaje a získejte šanci vyhrát!

Doba trvání

01.07.2023 - 30.09.2023

Vyhlášení vítězů: 2023-10-07T00:00:00.000000000

Pravidla promo akce

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE – PLNÁ VERZE
Pečlivě si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) přečtěte.  Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.MonsterEnergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.
1.    Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem na adrese Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).
2.    Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společností Monster Energy, Zuffa, LLC, jejich přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat. 
3.    Akce probíhá prostřednictvím webových stránek na www.monsterenergy.com („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných účastnících se místech v České republice nebo na Slovensku („Maloobchodník“).
4.    Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce.  Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.
5.    Veškeré časové údaje a data uvedená v těchto podmínkách jsou časové údaje a data v České republice nebo na Slovensku.  V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude konečné rozhodnutí Monster Energy.
6.    K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku.

Registrace

7.    Akce začíná v 00:01 UTC dne 01.07.2023 („Datum zahájení“) a končí ve 23:59 UTC dne 30.09.2023 („Datum ukončení“).  
8.    Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že: 
a.    budou jednat v souladu s těmito Podmínkami; a
b.    odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách;
Cena a podmínky

1.    Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do losování o ceny uskutečněného do tří (3) dnů od Data ukončení („Losování“). První Platná Registrace náhodně vybraná v Losování („Výherce“) vyhraje výlet pro dvě (2) osoby do New Yorku ve Spojených státech amerických na čtyři (4) noci, který se uskuteční v listopadu–prosinci 2023, přičemž přesná data určí Monster Energy zcela podle svého uvážení („Výlet“), sestávající z následujícího („Cena“):
1.1.    dvě (2) všeobecné vstupenky na jednu (1) akci UFC® v Madison Square Garden („Akce“); každá vstupenka opravňuje držitele ke: vstupu na Akci; k přístupu do všech veřejných prostor na Akci v otevíracích hodinách Akce;
1.2.    pobyt na čtyři (4) noci pro dvě (2) osoby ve dvojlůžkovém pokoji s oddělenými postelemi v ubytování s nejméně třemi (3) hvězdičkami; hotel vybere Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti („Hotel“);
1.3.    zpáteční letenky v ekonomické pro dvě (2) osoby třídě z letiště v České nebo Slovenské republice na letiště ve Spojených státech amerických, která zvolí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení („Cílové letiště“). Letiště i data a časy letů určí Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti; a
1.4.    zpáteční transfery v turistické třídě z Hotelu na Akci v časech, datech a způsobem přepravy, které určí Monster Energy zcela podle vlastního uvážení, podle dostupnosti;
9.    Jen Výherce a jedna (1) osoba, kterou si Výherce zvolí (dále jen „Zvolená osoba“), mohou požívat výhod Ceny.  Zvolenou osobu musí schválit Monster Energy a musí být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku. Aby mohli uplatnit Cenu, musí být Výherce a Zvolená osoba držiteli platných cestovních pasů s datem ukončení platnosti nejdříve 30.06.2024.
10.    Než bude prohlášen za Výherce a obdrží svou Cenu, musí potenciální Výherce a jeho Zvolená osoba:
a.    prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, bydliště, totožnost, což lze zejména dokladem o bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti; a
b.    podepsat zřeknutí se odpovědnosti, které připraví Monster Energy zcela podle svého uvážení konkrétně pro Cenu, potvrzující porozumění, dodržení a přijetí zřeknutí se odpovědnosti. Kopie příslušného potvrzení a právního prohlášení lze získat na vyžádání na [VLOŽTE].
Neposkytnutí těchto informací Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vylosuje v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou registraci vyhovující podmínkám.
11.    Aby nebyly pochybnosti, veškeré další náklady s Cenou spojené, zejména daně, platné zdravotní pojištění na cesty, víza (hodí-li se), doprava, vybavení, obživa, veškeré zábavy a cokoli s Cenou související, co není jmenovitě zahrnuto a popsáno v definici Ceny výše, ponesou výhradně Výherci. Ubytování zahrnuje jen samotný pokoj a Výherce a jeho Zvolená osoba si budou hradit veškeré další poplatky spojené s užíváním pokoje a veškeré stravování a nápoje zkonzumované v Hotelu i jinde. Výherce tímto souhlasí, že podepíše a dodrží veškeré podmínky stanovené příslušnými poskytovateli výše uvedených služeb.
12.    Je odpovědností Výherce a jeho Zvolené osoby ověřit si podmínky vstupu do země, do které cestují, a zajistit si veškerá potřebná víza.
13.    Je odpovědností Výherce poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a všechny další právní předpoklady Ceny a/nebo dokumentaci vyžadovanou zákonem a/nebo ze strany Monster Energy.

Vyrozumění o Ceně a předání Ceny

14.    Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci do Akce, a to do sedmi (7) dnů od Procesu výběru („Oznámení“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou. 
15.    Podrobnosti předání Cen určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti o předání Cen (včetně času, data a místa předání) budou Výherci sděleny v Oznámení.
16.    V případě, že Monster Energy nebude schopná úspěšně kontaktovat potenciálního výherce do sedmi (7) dnů od data Vyrozumění nebo potenciální výherce z jakéhokoli důvodu nebude k dispozici, aby se Akce zúčastnil, bude jeho registrace považována za od počátku neplatnou a Monster Energy vybere jinou Platnou registraci v co nejkratší přiměřené době poté v souladu s Procesem výběru. 
Obecné podmínky

17.    Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci.  Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.
18.    Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné.  Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.
19.    Aby nebyly pochybnosti, je k účasti na Akci potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.
20.    Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky. 
21.    Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, bude konečné rozhodnutí Monster Energy.
22.    Odeslání online registračního formuláře ani žádný jiný doklad o odeslání online registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata.  Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které nebyly nesprávně vyplněny, které se ztratily, jejichž doručení se opozdilo nebo které nebyly z jakýchkoli důvodů doručeny.  
23.    Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, že Vítěz nebude z jakéhokoli důvodu schopen svou Cenu uplatnit, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, v případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti nebo když Monster Energy nebude schopná předat Ceny z důvodu pandemie covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky ceny cenou o stejné nebo vyšší hodnotě.
24.    Výherce souhlasí, že se bude podílet a zajistí, že se Zvolená osoba bude podílet, na přiměřené publicitě vyplývající z Akce, požádá-li je o to Monster Energy, a Výherce bere na vědomí, že Monster Energy může použít jméno, fotografii a zvukové a/nebo obrazové záznamy jejich a jejich Zvolené osoby v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí, jak to popisují zásady ochrany soukromí Monster Energy.
25.    Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se Monster Energy a/nebo kterékoli z jejích přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
26.    Z důvodů, jež Monster Energy nemůže rozumně ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení Ceny, a v takovém případě si může Monster Energy zcela podle vlastního uvážení změnit či upravit Akci a účastník souhlasí, že v takovém případě nebude Monster Energy přičítána žádná odpovědnost.
27.    Monster Energy si vyhrazuje právo: (a) z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později či odložit Akci či jakoukoli její fázi, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo (b) odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které Monster Energy uspořádá: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).
28.    Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádné náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Výherce bude odpovědný za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.  
29.    Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.
30.    Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno dáno k dispozici veřejnosti. Jméno Výherce je k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do 90 od Data ukončení.   
31.    Akce i tyto Podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.
32.    Jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z této Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.
33.    Kdybyste o Akci měli jakékoli dotazy nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služby zákazníkům na www.Monster Energy.com/contact-us. 
 

------------------------

 

LONG FORM PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”), you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.
1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK (“Monster Energy”).
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in Czech Republic or Slovakia. No employee or family member of an employee of Monster Energy, Zuffa, LLC, or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
3.    The Promotion is being conducted through the website at www.monsterenergy.com (the “Website”) and promoted through promotional material within selected participating locations in Czech Republic or Slovakia (“Retailer”).
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in Czech Republic or Slovakia.  In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted the decision of Monster Energy shall be final.
6.    No purchase of any product is required to enter the Promotion.

Entry

7.    The commencement date of the Promotion is 00:01 on 01.07.2023 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 30.09.2023 (“Closing Date”).  
8.    Entrants may enter the Promotion by: 
a.    acting in accordance with these Terms; and
b.    submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, date of birth, phone number and email address);
Prize & Requirements

1.    Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) will be entered into the prize draw to be held within three (3) days of the Closing Date (“Draw”). The first Valid Entry randomly selected from the Draw (the “Winner”) shall win a trip for two (2) people to New York, United States of America for four (4) nights to take place between November – December 2023, exact dates to be determined by Monster Energy in its complete discretion (“Trip”), to consist of the following (“Prize”):
1.1.    two (2) general access tickets to one (1) UFC® event at Madison Square Garden (“Event”); each ticket shall grant the holder: entrance to the Event; access to all public areas at the Event during the opening hours of the Event;
1.2.    a four (4) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating; the hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
1.3.    economy flight return tickets for two (2) people from an airport in Czech Republic or Slovakia to an airport in the United States of America, to be selected by Monster Energy in its absolute discretion (“Destination Airport”). The airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability; and
1.4.    return economy transfers from Hotel to the Event at the times, dates and mode of transport to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability;
9.    Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner (the “Elected Person”), may enjoy the benefits of the Prize.  The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Czech Republic or Slovakia. The Winner and the Elected Person must hold valid passports that do not expire before 30.06.2024 in order to redeem the Prize.
10.    Before being declared the Winner and receiving their Prize, a potential Winner and their Elected Person will be required to:
a.    prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification; and
b.    sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to [INSERT].
Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting the Prize and Monster Energy drawing another qualifying entry as soon as reasonably possible thereafter.
11.    For the avoidance of doubt, all other costs associated with the Prize, including without limitation, tax, valid health insurance for travel, travel visa (if applicable), transportation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner. Accommodation is on a room only basis and the Winner and their Elected Person will be responsible for all additional room charges and all food and beverage consumed at the Hotel and elsewhere. The Winner hereby agree to sign and comply with any terms and conditions provided by the relevant service providers for the services set out above.
12.    It is the responsibility of the Winner and their Elected Person to check travel advice for the entry requirements of the country they are travelling to and ensure they have arranged for all necessary travel visas.
13.    It is the responsibility of the Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy.

Notification and Prize Delivery

14.    The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Selection Process (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified. 
15.    The delivery details of the Prizes shall be determined by Monster Energy in its complete discretion. Details of delivery of the Prizes (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner at Notification.
16.    In the event that Monster Energy cannot contact the potential Winner within seven (7) days of the Notification or the potential Winner is unavailable to attend the Event for any reason whatsoever, such entry will be deemed null and void and Monster Energy shall select another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter in accordance with the Selection Process. 
General Terms

17.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry.  Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
18.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices.  Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
19.    For the avoidance of doubt a computer or another internet ready device and internet access is required to enter the Promotion. It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider. No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
20.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
21.    If there is any dispute as to the identity of the Winner the decision of Monster Energy shall be final.
22.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received.  Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
23.    The Prizes are as described and are not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that the Winner is unable to claim their Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prizes due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or prize components with a prize of equal or greater value.
24.    The Winner agrees to participate and shall procure that the Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner acknowledges that Monster Energy can use their name, photograph and audio and/or visual recordings of them and their Elected Person in any publicity relating to the Promotion as described in Monster Energy’s privacy policy.
25.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
26.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of the Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
27.    Monster Energy reserves the right to: (a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or (b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
28.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.  
29.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
30.    You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 90 days of the Closing Date.   
31.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales subject to mandatory provisions of local consumer law that may apply for your benefit by operation of law and nothing in the Promotion and these Terms affect your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.
32.    Any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with this Promotion or these Terms are subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales. However, this shall not limit consumers' mandatory rights under the applicable consumer protection legislation.
33.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.