be_ixf;ym_202106 d_22; ct_100
ZATVORI

ŽIVI KAO LEWIS U MONAKU

Osvoji put za dvoje u Monako!

ŽELIŠ DA POBEDIŠ? EVO KAKO:

1. Kupi limenku Monstera u prodavnicama koje su u igri
2. Sačuvaj račun
3. Popuni ispod svoje podatke
4. Zašto baš ti treba da upoznaš Lewisa Hamiltona u Monaku sa Monster Energy®?”

Prijava traje od avgust 13 2018 Do septembar 02 2018

Pravila promocije

USLOVI I ODREDBE NAGRADNOG KONKURSA

„Živi kao Luis“

Pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe („Uslovi“). Prijavom za Nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani na ove Uslove.

U skladu sa odredbama stava 4 u nastavku, ovaj nagradni konkurs („Konkurs“) je otvoren za sva lica starija od osamnaest (18) godina, koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije („Srbija“).

Ovaj Konkurs organizuje i njim upravlja Monster Energy SER doo Beograd-Vračar (Srbija) Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija („Monster Energy“).

Konkurs se sprovodi preko veb sajta www.monsterenergy.com /serbia („Veb sajt“) i promoviše korišćenjem promotivnih materijala u okviru odabranih „Merkator S“ lokacija za učešće u Srbiji („Prodavac“).

Nijednom zaposlenom ili članu porodice zaposlenog kompanije Monster Energy ili njenih pridruženih kompanija, podugovarača, zastupnika ili opunomoćenih, ili bilo kome ko je profesionalno povezan sa Konkursom nije dozvoljena prijava na Konkurs.

Prijavom na ovaj Konkurs u skladu sa ovim Uslovima, svaki učesnik („ti“, „tvoj“, „Učesnik“) je saglasan da bude obavezan na ove Uslove i odluku(e) Monster Energy, čija će odluka biti konačna, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na Konkurs. Monster Energy neće ulaziti ni u kakvu dalju prepisku.

Sva vremena i datumi navedeni u ovim Uslovima se odnose na vremena i datume u Srbiji. U slučaju bilo kakvog spora u vezi vremena ili datuma bilo koje podnesene prijave, odluka Monster Energy će biti konačna.

Prijava

Datum početka Konkursa je u 00:00 časova na dan 13.08.2018. („Datum početka“), a datum završetka Konkursa je u 23:59 časova na dan 02.09.2018. („Datum završetka“).

Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, za prijavu na ovaj Konkurs su potrebni računar i pristup internetu. Učesnikova odgovornost je da osigura da dobije odobrenje od vlasnika računara i pojedinca koji plaća internet uslugu provajdera. Nikakav povraćaj se ne može potraživati za troškove vezane za korišćenje veze sa internetom radi učešća u ovom Konkursu.

Prijave neće biti važeće ako se obave onlajn korišćenjem metoda koje generišu skriptovi, makroi ili korišćenjem automatizovanih uređaja. Monster Energy zadržava pravo da proveri punovažnost prijave i da isključi prijave za koje veruje su obavljene korišćenjem bilo kojih automatizovanih tehnika za prijavu.

Učesnici se mogu prijaviti:

10.1 postupanjem u skladu sa ovim Uslovima;

10.2 kupovinom bilo koje jedne (1) limenke od 500 ml proizvoda Monster Energy („Proizvod Monster“) od Prodavca i dobijanjem potvrde sa kase o kupovini („Potvrda“);

10.3 prijavljivanjem na Veb sajt

10.3.1 svojim pojedinostima koje se traže na Veb sajtu (kao što su puno ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona) i

10.3.2 opisivanjem u najviše trideset reči „Zašto bi ste se sreli sa Luisom Hamiltonom u Monaku?“ („Odgovor“).

Za ovaj Konkurs je neophodna kupovina, a dokaz o kupovini je potreban za prijavu za ovaj Konkurs, što uključuje kopiju Potvrde. Nikakvi drugi iznosi se neće zaračunavati za prijavljivanje za ovaj Konkurs osim cene za kupovinu Proizvoda Monster, koja neće pretrpeti nikakvo povećanje cene zbog ovog Konkursa.

Učesnici se ograničavaju na jednu (1) prijavu po Potvrdi, a nijedan Učesnik ne sme podneti ili pokušati da podnese više od jedne (1) prijave po Potvrdi. Monster Energy zadržava pravo da odbije prijavu bilo kog pojedinca koji podnese ili pokuša da podnese više od jedne (1) prijave po Potvrdi.

Nagrade i zahtevi

Svaki Učesnik koji valjano podnese svoju prijavu kao što je utvrđeno u stavu 10 (zajedno „Kvalifikovane prijave“ ili svaki „Kvalifikovani učesnik“) unosi se u Postupak izbora (definisano u nastavku).

Komisija koja se sastoji od tri (3) predstavnika kompanije Monster Energy („Komisija“) će u roku od pet (5) dana od Datuma završetka glasati za Kvalifikovane prijave kako bi se odredio dobitnik:

13.1 (1) zvanični dobitnik („Dobitnik“) čiji Odgovor je najoriginalniji Odgovor u pogledu: a) originalne ideje, sastava, veštine pisanja i stila; i b) shvatanja brenda Monster Energy® i Luis Hamilton („Kriterijumi za izbor“);

14. Dobitnik će osvojiti trodnevno (3) putovanje za dve (2) osobe u periodu od 01. oktobra 2018. do 30 juna 2019.godine za Monako (kako Monster Energy utvrdi po svom potpunom pravu odlučivanja) („Put“) približne vrednosti osam stotina i dvadeset pet hiljada i 00/100 srpskih dinara (825.000,00 RSD), koja će se sastojati od sledećeg (“Nagrada“):

14.1 jedan (1) vođeni vozački doživljaj za Dobitnika i njegovo Izabrano lice (definisano u nastavku) sa instruktorom AMG Mercedes vozačke akademije u automobilu AMG mercedes, koji će odrediti Monster Energy po svom izboru („Iskustvo“). Da bi se izbegle sumnje, Iskustvo će biti ograničeno na jednu (1) turu po putevima u Monaku;

14.2 dve (2) noći za dve (2) osobe u dvokrevetnom smeštaju u hotelu sa kategorijom ne manjom od tri (3) zvezdice; hotel bira Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja, u skladu sa raspoloživošću („Hotel“);

14.3 dve (2) povratne avionske karte ekonomskom klasom za dve (2) osobe od aerodroma u Srbiji do aerodroma u Francuskoj („Aerodrom odredišta“). Lokacije aerodroma, datume i vremena letova će odrediti kompanija Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja i

14.4 povratne transfere ekonomskom klasom za dve (2) osobe: (i) od Aerodroma odredišta do Hotela i od Hotela do mesta gde će se odvijati Iskustvo, za dve (2) osobe, po svom potpunom pravu odlučivanja Monster Energy.

Samo Dobitnik i jedna (1) osoba, po izboru Glavnog dobitnika („Izabrana osoba“) mogu uživati u koristima Nagrade. Izabrana osoba mora biti odobrena od strane Monster Energy, biti starija od osamnaest (18) godina i biti državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što se proglasi Dobitnik, od svakog potencijalnog dobitnika i njihove Izabrane osobe će se zahtevati da potpišu pismenu potvrdu o podobnosti za izbor i odricanje od odgovornosti pre nego što se Nagrada bude mogla uručiti Dobitniku. Kopije odgovarajuće potvrde i odricanja od odgovornosti se mogu dobiti na zahtev koji se podnosi na [email protected]

Pre nego što bude proglašen za Dobitnika, od svakog potencijalnog dobitnika (i njihove Izabrane osobe za Nagradu) će se tražiti da dokažu da zadovoljavaju kriterijume za prijavu utvrđene u ovim Uslovima, uključujući, bez ograničenja, dokaz o starosti, državljanstvu i identitetu, što uključuje ali se ne ograničava na dokaz o mestu prebivališta i državljanstvu, pasoš ili sličan identifikacioni dokument koji izdaje vladin organ pre dobijanja njihove Nagrade. Propust da se ove informacije dostave kompaniji Monster Energy u razumnom roku koji odredi Monster Energy može da dovede do toga da potencijalni dobitnik izgubi pravo na svoju Nagradu i da Komisija Monster Energy izabere neku drugu kvalifikovanu prijavu prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.

Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, sve druge troškove povezane sa Nagradom, uključujući bez ograničenja, takse, važeće putno osiguranje, putnu vizu (po potrebi), prevoz, sredstva za izdržavanje i sve zabave koje nisu posebno uključene i navedene u definiciji Nagrade u gore navedenom stavu 14 snosiće isključivo Dobitnik. Smeštaj je na bazi boravka u sobi, a Dobitnik i Izabrana osoba će imati obavezu plaćanja sve hrane i pića konzumiranih u Hotelu i svugde tokom Nagrade, kao i svih dodatnih troškova za sobu. Odgovornost Dobitnika i njegove Izabrane osobe je da budu na raspolaganju na datume Nagrade i da obezbede svu potrebnu dokumentaciju, takse, osiguranje, pasoše i sve druge zakonske uslove za Nagradu i/ili dokumentaciju koju zahteva Monster Energy. Dobitnik ovim potvrđuje da će potpisati i postupati u skladu sa svim uslovima i odredbama koje dostave relevantni pružaoci usluga za usluge navedene u stavu 14.

Obaveštenje i uručivanje Nagrade

Dobitnik će biti obavešten e-porukom preko adrese e-pošte koja je data prilikom prijave na Konkurs u roku od sedam (7) dana od početka Konkursa („Obaveštenje“).

Neuspešni Učesnici neće biti obavešteni.

Pre nego što bude proglašen za Dobitnika i primi Nagradu, od potencijalnog Dobitnika će se zahtevati da dokažu kupovinu slanjem svoje Potvrde na Monster Energy SER, Njegoševa 19/2, 11000 Beograd („Dokaz o kupovini“). Monster Energy mora da primi Dokaz o kupovini na svoju adresu u roku od deset (10) dana od njihovog Obaveštenja. Propust da se kompaniji Monster Energy dostavi Dokaz o kupovini u ovom vremenskom roku koji je odredio Monster Energy, imaće za posledicu da potencijalni dobitnik izgubi Nagradu i biranje od strane Komisije druge kvalifikovane prijave prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.

Detalji o uručivanju Nagrade će biti dostavljeni Dobitniku u Obaveštenju.

U slučaju da Monster Energy ne bude mogao da stupi u kontakt sa potencijalnim dobitnikom u roku od pet (5) dana od dana Obaveštenja ili potencijalni dobitnik bude nedostupan da bi preuzeo Nagradu iz bilo kog razloga, takva prijava će se smatrati ništavnom i Monster Energy će izabrati drugu kvalifikovanu prijavu čim to bude moguće nakon toga.

Opšti uslovi

Nijedna prijava neće biti u mogućnosti da dostavi alternativne informacije za kontakt za one koje su date prilikom prijave na Konkurs iz bilo kog razloga.

Sve prijave se smatraju primljenim u trenutku prijave u bazu podataka kompanije Monster Energy, a ne u vreme kada je Učesnik poslao prijavu na Veb sajt.

Ako postoji bilo kakav spor u pogledu identiteta Dobitnika, odluka kompanije Monster Energy će biti konačna.

Podnošenje onlajn obrasca prijave ili bilo kog drugog oblika dokaza o podnošenju onlajn obrasca prijave nije dokaz da je vaša prijava primljena. Kompanija Monster Energy ne prihvata nikakvu odgovornost za prijave koje su netačno popunjene, izgubljene, zakasnile ili koje nisu primljene iz bilo kog razloga.

Nagrada je onakva kao što je opisano i nije prenosiva, ne može se zamenjivati i nikakva novčana alternativa neće biti ponuđena u slučaju da potencijalni dobitnik ne bude u mogućnosti da preuzme Nagradu iz bilo kog razloga. U slučaju nepredviđenih okolnosti, kompanija Monster Energy zadržava pravo da zameni celu Nagradu ili delove nagrade nagradama jednake ili veće vrednosti.

Kompanija Monster Energy će obezbediti da je Dobitnik i Izabrana osoba saglasni da učestvuju u razumnom publicitetu koji nastane kao posledica Konkursa ako Monster Energy zatraži da se to uradi, a Dobitnik daje saglasnost da Monster Energy koristi njihove podatke o ličnosti: ime i prezime, fotografiju i audio i/ili vizuelne snimke u bilo kom publicitetu koji je vezan za Konkurs.

U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, ni kompanija Monster Energy niti bilo koja njena pridružena kompanija, zaposleni, direktori, zastupnici, opunomoćeni ili podugovarači ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, povrede ili razočaranja koje pretrpi bilo koji Učesnik pristupom na Veb sajt, prijavljivanjem na takmičenje na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja bilo koje Nagrade. Dokaz o slanju se ne prihvata kao dokaz o prijemu. Kompanija Monster Energy nije odgovorna za bilo kakve probleme ili tehničku neispravnost bilo koje telefonske mreže ili linija, računarskih onlajn sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, kvar softvera bilo koje e-pošte ili prijavu koja treba da se primi zbog tehničkih problema ili zagušenja saobraćaja na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kom veb sajtu, ili bilo kakvo zakašnjenje ili propust bilo koje poštanske ili ekvivalentne službe za isporuku, ili bilo koje njihove kombinacije, uključujući bilo koju povredu ili štetu na računaru Učesnika ili bilo koje druge osobe ili na mobilnom telefonu koji ima veze ili nastane kao posledica učešća na Konkursu. Ništa neće isključiti odgovornost kompanije Monster Energy za prevare i lažno predstavljanje, smrt ili povrede kao rezultat nemara takvog entiteta ili bilo koje druge obaveze koja se ne može isključiti ili ograničiti zakonom.

Mogu se desiti događaji koji mogu dovesti do nemogućnosti održavanja samog Konkursa ili dodele Nagrade iz razloga koji su van kontrole kompanije Monster Energy i shodno tome Monster Energy može, po svom apsolutnom pravu odlučivanja, promeniti ili izmeniti Konkurs, a Učesnik je saglasan da se nikakva odgovornost neće pripisati kompaniji Monster Energy kao rezultat toga.

Kompanija Monster Energy zadržava pravo da: (a) promeni način održavanja Konkursa i/ili zadrži ili odloži Konkurs ili bilo koju fazu(e), u celosti ili delimično zbog razloga koji su van njene razumne kontrole, bez odgovornosti prema učesniku; i/ili (b) odbije prijavu bilo kog pojedinca na Konkurs ili buduće događaje koje organizuje kompanija Monster Energy: (i) kada kompanija Monster Energy opravdano veruje da je Nagrada preneta na treće lice u celini ili delimično; (ii) kada je Učesnik diskvalifikovan iz bilo kog Monster Energy takmičenja ili druge promocije kompanije Monster Energy u roku od dvanaest (12) meseci pre Datuma početka; (iii) kada kompanija Monster Energy razumno veruje da takav pojedinac nije ispoštovao ove Uslove; i/ili (iv) kada takav pojedinac nije podoban da učestvuje na Konkursu (ili ako je učešće na Konkursu trebalo da se odbije iz bilo kog razloga).

Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima, kompanija Monster Energy nema odgovornost za bilo kakve troškove ili izdatke koje može napraviti bilo koji Učesnik. Dobitnik(ci) će biti odgovoran(ni) za bilo koji porez koji se može zadužiti u vezi Nagrade.

Savetuje se da svi Učesnici zadrže kopiju ovih uslova i odredbi za buduću upotrebu.

Konkurs i ovi Uslovi su regulisani zakonima Engleske i Velsa. U slučaju bilo kakvih sporova (ugovornih ili neugovornih) koji proisteknu iz ili budu vezi sa Konkursom ili ovim Uslovima, strane će zajednički tražiti sporazumno rešenje putem pregovora van suda. Ako takvi pregovori ne uspeju, sporovi podležu neisključivoj nadležnosti sudova Engleske i Velsa.

Politika zaštite privatnosti - Sve podatke o ličnosti koje dostavite Monster Energy na ime Monster Energy u vezi sa Konkursom i uručivanjem bilo koje Nagrade („Podaci o ličnosti“) će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti, striktno u skladu sa važećom zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009-drugi zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012) ( „Zakon“).

36.1 Podaci o ličnosti Učesnika (puno ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona) će biti prikupljeni, obrađene i korišćene od strane Monster Energy, Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija. Monster Energy prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti svih Učesnika za potrebe organizacije Konkursa koji će obuhvatati:

Da bi utvrdio Dobitnike i odgovorio na vaše upite i ispunio vaše zahteve,

Da bi vas obavestio o izmenama Uslova Konkursa.

36.2 Podaci o ličnosti Dobitnika i Izabrane osobe (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona, državljanstvo, fotografija i audio i/ili video zapisi) će se prikupljati, obrađivati i koristiti od strane Monster Energy, Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija za potrebe sprovođenja Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom.

36.3 Takođe Monster Energy će Podatke o ličnosti Dobitnika i Izabrane osobe iznositi iz Republike Srbije ka obrađivaču podataka kompaniji Monster Energy Europe Limited (Monster Energy Europe) registrovanoj u Engleskoj i Velsu sa sedištem na adresi Unit 51, Bristol Road, Metropolitan Park, Greenford, UB6 8UP. („Obrađivač podataka“) za potrebe realizovanja ovog Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom.

36.4 Monster Energy, kao i Obrađivač podataka će preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka o ličnosti.

36.5 Na osnovu članova 19-22 Zakona imate pravo da zahtevate obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na Vas i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak za obradu opozovete u svakom trenutku i to tako što ću poslati pisani zahtev na adresu Monster Energy ili na adresu e-pošte [email protected] i da se u slučaju opoziva vaši podaci brišu, a da nakon podnošenja zahteva za opoziv gubite pravo na dalje učešće na Konkursu; kao i da u slučaju nedozvoljene obrade ostvarujete svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.