be_ixf;ym_202212 d_07; ct_100
ZATVORI

Osvoji R125 Yamaha motor!

 

Osvoji 125cc YZF-R125 Monster Energy® Yamaha® motor - Monster edicija!

ŽELIŠ DA POBEDIŠ? EVO KAKO:

1. Kupi limenku Monstera na bilo kojoj MOL benziskoj pumpi
2. Sačuvaj račun
3. Popuni ispod svoje podatke
4. I odgovori nam - „Zašto baš ti treba da osvojiš 125cc YZF-R125 Monster Energy® Yamaha® motor“.

Prijava traje od avgust 12 2021 Do septembar 11 2021

Pravila promocije


USLOVI I ODREDBE NAGRADNOG KONKURSA


Pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe („Uslovi“). Prijavom za Nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani na ove Uslove. 

1.    U skladu sa odredbama stava 4 u nastavku, ovaj nagradni konkurs („Konkurs“) je otvoren za sva lica starija od osamnaest (18) godina, koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije („Srbija“). 
2.    Ovaj Konkurs organizuje i njim upravlja Monster Energy SER doo Beograd-Vračar (Srbija), Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija („Monster Energy“).
3.    Konkurs se sprovodi preko veb sajta www.monsterenergy.com/yamaha_rs („Veb sajt“) i promoviše korišćenjem promotivnih materijala u okviru odabranih „MOL-ovih“ lokacija za učešće u Srbiji („Prodavac“). 
4.    Nijednom zaposlenom ili članu porodice zaposlenog kompanije Monster Energy ili njenih pridruženih kompanija, podugovarača, zastupnika ili opunomoćenih, ili bilo kome ko je profesionalno povezan sa Konkursom nije dozvoljena prijava na Konkurs. 
5.    Prijavom na ovaj Konkurs u skladu sa ovim Uslovima, svaki učesnik („ti“, „tvoj“, „Učesnik“) je saglasan da bude obavezan na ove Uslove i odluku(e) Monster Energy, čija će odluka biti konačna, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na Konkurs. Monster Energy neće ulaziti ni u kakvu dalju prepisku.
6.    Sva vremena i datumi navedeni u ovim Uslovima se odnose na vremena i datume u Srbiji. U slučaju bilo kakvog spora u vezi vremena ili datuma bilo koje podnesene prijave, odluka Monster Energy će biti konačna. 

Prijava 

7.    Datum početka Konkursa je u 00:00 časova na dan 12. Avgusta 2021. godine („Datum početka“), a datum završetka Konkursa je u 23:59 časova na dan 11. Septembar 2021. godine („Datum završetka“).  
8.    Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, za prijavu za ovaj Konkurs su potrebni računar i pristup internetu. Učesnikova odgovornost je da osigura da dobije odobrenje od vlasnika računara i pojedinca koji plaća internet uslugu provajdera. Nikakav povraćaj se ne može potraživati za troškove vezane za korišćenje veze sa internetom radi učešća u ovom Konkursu.
9.    Prijave neće biti važeće ako se obave onlajn korišćenjem metoda koje generišu skriptovi, makroi ili korišćenjem automatizovanih uređaja. Monster Energy zadržava pravo da proveri punovažnost prijave i da isključi prijave za koje veruje su obavljene korišćenjem bilo kojih automatizovanih tehnika za prijavu.
10.    Učesnici se mogu prijaviti:
10.1   postupanjem u skladu sa ovim Uslovima;
10.2   kupovinom bilo koje jedne (1) limenke od 500 ml proizvoda Monster Energy („Proizvod Monster“) od Prodavca i dobijanjem potvrde sa kase o kupovini („Potvrda“); 
10.3    prijavljivanjem na Veb sajt

10.3.1 svojih pojedinosti koje se traže na Veb sajtu (kao što su puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte i broj telefona) i
10.3.2 opisivanjem u najviše trideset reči „Zašto baš ti zaslužuješ da osvojiš YZF-R125 Yamaha® motorcycle?“ („Odgovor“). 
11.    Za ovaj Konkurs je neophodna kupovina, a dokaz o kupovini je potreban za prijavu za ovaj Konkurs, što uključuje kopiju Potvrde. Nikakvi drugi iznosi se neće zaračunavati za prijavljivanje za ovaj Konkurs osim cene za kupovinu Proizvoda Monster, koja neće pretrpeti nikakvo povećanje cene zbog ovog Konkursa.
12.    Učesnici se ograničavaju na jednu (1) prijavu po Potvrdi, a nijedan Učesnik ne sme podneti ili pokušati da podnese više od jedne (1) prijave po Potvrdi. Monster Energy zadržava pravo da odbije prijavu bilo kog pojedinca koji podnese ili pokuša da podnese više od jedne (1) prijave po Potvrdi.
Nagrade i zahtevi

13.     Svaki Učesnik koji valjano podnese svoju prijavu kao što je utvrđeno u stavu 10 (zajedno „Kvalifikovane prijave“ ili svaki „Kvalifikovani učesnik“) unosi se u Postupak izbora (definisano u nastavku). 
14.    Komisija koja se sastoji od tri (3) predstavnika kompanije Monster Energy („Komisija“) će u roku od pet (5) dana od Datuma završetka („Postupak izbora“) glasati za Kvalifikovane prijave kako bi se utvrdili sledeći dobitnici (zajedno „Dobitnici“ i pojedinačno „Dobitnik“): 
14.1  jedan (1) zvanični dobitnik („Glavni dobitnik“) čiji Odgovor je najoriginalniji Odgovor u pogledu: a) originalne ideje, sastava, veštine pisanja i stila; i b) shvatanja brenda Monster Energy® i Yamaha® motorcycles („Kriterijumi za izbor“); i
14.2  četrdeset (40) zvaničnih drugoplasiranih dobitnika (zajedno se nazivaju „Drugoplasirani dobitnici“, a pojedinačno „Drugoplasirani dobitnik“)  čiji Odgovor je drugi posle odgovora Glavnog dobitnika u skladu sa Kriterijumima za izbor. 

15.     Glavni dobitnik će osvojiti jedno (1) YZF-R125 Yamaha® motor („Prva nagrada“), približne vrednosti pet stotina i šezdeset tri hiljade i osam stotina šezdeset devedeset i 00/100 srpskih dinara 563.869,00 RSD).
16.     Svaki Drugoplasirani dobitnik će osvojiti ili jednu (1) kobrendiranu majicu VR46® Monster Energy® čiju će veličinu i dizajn odrediti kompanija Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja, u skladu sa raspoloživošću procenjene maloprodajne vrednosti od dve hiljade i stotinu sedamdesset i tri i 00/100 (2,173.00 RSD) ili jednu (1) kobrendiranu prilagodljivu kapu VR46 Monster Energy® čiju će veličinu i dizajn odrediti kompanija Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja, u skladu sa raspoloživošću procenjene maloprodajne vrednosti od hiljadu i sedam stotina i šezdeset i jedan i 00/100 srpskih dinara (1,761.00 RSD) (svaki „Drugoplasirani dobitnik“). Specifična nagrada za Drugoplasirane dobitnike dodeljuje se Drugoplasiranim dobitnicima nasumično.
17.    Prva nagrada i Nagrada za drugoplasirane dobitnike biće zajedno označavana i kao „Nagrada“ i „Nagrade“.  
18.    Samo Dobitnici mogu uživati u koristima njihove nagrade. 
19.    Pre nego što se proglasi Glavni dobitnik, od potencijalnog dobitnika će se zahtevati da potpiše pismenu potvrdu o podobnosti za izbor i odricanje od odgovornosti pre nego što se Prva nagrada bude mogla uručiti Glavnom dobitniku. Kopije odgovarajuće potvrde i odricanja od odgovornosti se mogu dobiti na zahtev koji se podnosi na [email protected]
20.    Pre nego što bude proglašen za Dobitnika, od svakog potencijalnog dobitnika  će se tražiti da dokažu da zadovoljavaju kriterijume za prijavu utvrđene u ovim Uslovima, uključujući, bez ograničenja, dokaz o starosti, državljanstvu i identitetu, što uključuje ali se ne ograničava na dokaz o mestu prebivališta i državljanstvu, pasoš ili sličan identifikacioni dokument koji izdaje vladin organ pre dobijanja njihove Nagrade. Propust da se ove informacije dostave kompaniji Monster Energy u razumnom roku koji odredi Monster Energy može da dovede do toga da potencijalni dobitnik izgubi pravo na svoju Nagradu i da Komisija Monster Energy izabere neku drugu kvalifikovanu prijavu prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.
21.    Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, sve druge troškove povezane sa Prvom nagradom, uključujući bez ograničenja, registraciju, porez, osiguravajuću opremu, vozačku dozvolu, važeće osiguranje i sve drugo što nije posebno uključeno i navedeno u definiciji Prve nagrade u gore navedenom, snosiće isključivo Glavni dobitnik. Odgovornost Glavnog dobitnika je da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju, poreze i takse, osiguranje, pasoše i sve druge zakonske uslove za Prvu nagradu i/ili dokumentaciju koju zahteva zakon i/ili Monster Energy. Glavni dobitnik ovim potvrđuje da će potpisati i postupati u skladu sa svim uslovima i odredbama koje dostave relevantni pružaoci usluga za usluge navedene u stavu 15. 

Obaveštenje i uručivanje Nagrade

22.    Dobitnici će biti obavešteni e-porukom preko adrese e-pošte koja je data prilikom prijave na Konkurs u roku od sedam (7) dana od početka Postupka izbora („Obaveštenje“).     
23.    Neuspešni Učesnici neće biti obavešteni.
24.    Pre nego što budu proglašeni za Dobitnika i prime svoju nagradu, od potencijalnih dobitnika će se zahtevati da dokažu kupovinu slanjem svoje Potvrde na Monster Energy SER, Njegoševa 19/2, 11000 Beograd („Dokaz o kupovini“).  Monster Energy mora da primi Dokaz o kupovini na svoju adresu u roku od deset (10) dana od njihovog Obaveštenja. Propust da se kompaniji Monster Energy dostavi Dokaz o kupovini u ovom vremenskom roku koji je odredio Monster Energy, imaće za posledicu da potencijalni dobitnik izgubi Nagradu i biranje od strane Komisije druge kvalifikovane prijave prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.
25.    Detalji o uručivanju Nagrade će biti dostavljeni Dobitnicima u Obaveštenju. 
26.    U slučaju da Monster Energy ne bude mogao da stupi u kontakt sa potencijalnim dobitnikom u roku od pet (5) dana od dana Obaveštenja ili potencijalni dobitnik bude nedostupan da bi preuzeo Nagradu iz bilo kog razloga, takva prijava će se smatrati ništavnom i Monster Energy će izabrati drugu kvalifikovanu prijavu čim to bude moguće nakon toga. 

Opšti uslovi

27.    Nijedna prijava neće biti u mogućnosti da dostavi alternativne informacije za kontakt za one koje su date prilikom prijave na Konkurs iz bilo kog razloga.
28.    Sve prijave se smatraju primljenim u trenutku prijave u bazu podataka kompanije Monster Energy, a ne u vreme kada je Učesnik poslao prijavu na Veb sajt. 
29.    Ako postoji bilo kakav spor u pogledu identiteta Dobitnika, odluka kompanije Monster Energy će biti konačna.
30.    Podnošenje onlajn obrasca prijave ili bilo kog drugog oblika dokaza o podnošenju onlajn obrasca prijave nije dokaz da je vaša prijava primljena. Kompanija Monster Energy ne prihvata nikakvu odgovornost za prijave koje su netačno popunjene, izgubljene, zakasnile ili koje nisu primljene iz bilo kog razloga.  
31.    Nagrada je onakva kao što je opisano i nije prenosiva, ne može se vršiti zamena i nikakva novčana alternativa neće biti ponuđena u slučaju da potencijalni dobitnik ne bude u mogućnosti da preuzme Nagradu iz bilo kog razloga. Bez obzira na gorepomenuto, u slučaju nepredviđenih okolnosti ili u slučaju da  kompanija Monster Energy nije u mogućnosti da isporuči nagradu usled Pandemije izazvanom virusom Covid-19 ili iz bilo kog drugog razloga, Monster Energy zadržava pravo da zameni celu Nagradu ili delove nagrade nagradama jednake ili veće vrednosti. 
32.    Kompanija Monster Energy će obezbediti da je Glavni dobitnik saglasan da učestvuju u razumnom publicitetu koji nastane kao posledica Konkursa ako Monster Energy zatraži da se to uradi, a Glavni dobitnik daje saglasnost da Monster Energy koristi njihove podatke o ličnosti: ime i prezime, fotografiju i audio i/ili vizuelne snimke u bilo kom publicitetu koji je vezan za Konkurs.
33.    U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, ni kompanija Monster Energy niti bilo koja njena pridružena kompanija, zaposleni, direktori, zastupnici, opunomoćeni ili podugovarači ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, povrede ili razočaranja koje pretrpi bilo koji Učesnik pristupom na Veb sajt, prijavljivanjem na takmičenje na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja bilo koje Nagrade. Dokaz o slanju se ne prihvata kao dokaz o prijemu. Kompanija Monster Energy nije odgovorna za bilo kakve probleme ili tehničku neispravnost bilo koje telefonske mreže ili linija, računarskih onlajn sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, kvar softvera bilo koje e-pošte ili prijavu koja treba da se primi zbog tehničkih problema ili zagušenja saobraćaja na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kom veb sajtu, ili bilo kakvo zakašnjenje ili propust bilo koje poštanske ili ekvivalentne službe za isporuku, ili bilo koje njihove kombinacije, uključujući bilo koju povredu ili štetu na računaru Učesnika ili bilo koje druge osobe ili na mobilnom telefonu koji ima veze ili nastane kao posledica učešća na Konkursu. Ništa neće isključiti odgovornost kompanije Monster Energy za prevare i lažno predstavljanje, smrt ili povrede kao rezultat nemara takvog entiteta ili bilo koje druge obaveze koja se ne može isključiti ili ograničiti zakonom. 
34.    Mogu se desiti događaji koji mogu dovesti do nemogućnosti održavanja samog Konkursa ili dodele bilo koje Nagrade iz razloga koji su van kontrole kompanije Monster Energy i shodno tome Monster Energy može, po svom apsolutnom pravu odlučivanja, promeniti ili izmeniti Konkurs, a Učesnik je saglasan da se nikakva odgovornost neće pripisati kompaniji Monster Energy kao rezultat toga.
35.    Kompanija Monster Energy zadržava pravo da: (a) promeni način održavanja Konkursa i/ili zadrži ili odloži Konkurs ili bilo koju fazu(e), u celosti ili delimično zbog razloga koji su van njene razumne kontrole, bez odgovornosti prema učesniku; i/ili (b) odbije prijavu bilo kog pojedinca na Konkurs ili buduće događaje koje organizuje kompanija Monster Energy: (i) kada kompanija Monster Energy opravdano veruje da je Nagrada preneta na treće lice u celini ili delimično; (ii) kada je Učesnik diskvalifikovan iz bilo kog Monster Energy takmičenja ili druge promocije kompanije Monster Energy u roku od dvanaest (12) meseci pre Datuma početka; (iii) kada kompanija Monster Energy razumno veruje da takav pojedinac nije ispoštovao ove Uslove; i/ili (iv) kada takav pojedinac nije podoban da učestvuje na Konkursu (ili ako je učešće na Konkursu trebalo da se odbije iz bilo kog razloga).
36.    Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima, kompanija Monster Energy nema odgovornost za bilo kakve troškove ili izdatke koje može napraviti bilo koji Učesnik. Dobitnik(ci) će biti odgovoran(ni) za bilo koji porez koji se može zadužiti u vezi Nagrade.
37.    Savetuje se da svi Učesnici zadrže kopiju ovih uslova i odredbi za buduću upotrebu.
38.    Konkurs i ovi Uslovi su regulisani zakonima Engleske i Velsa. U slučaju bilo kakvih sporova (ugovornih ili neugovornih) koji proisteknu iz ili budu vezi sa Konkursom ili ovim Uslovima, strane će zajednički tražiti sporazumno rešenje putem pregovora van suda. Ako takvi pregovori ne uspeju, sporovi podležu neisključivoj nadležnosti sudova Engleske i Velsa.
39.    Politika zaštite privatnosti - Sve podatke o ličnosti koje dostavite Monster Energy na ime Monster Energy u vezi sa Konkursom i uručivanjem bilo koje Nagrade („Podaci o  ličnosti“) će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti, striktno u skladu sa važećom zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Zakon“).
39.1     Podaci o ličnosti Učesnika (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona i odgovor na nagradno pitanje) će biti prikupljeni, obrađeni i korišćeni od strane Monster Energy, Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija. Monster Energy prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti svih Učesnika za potrebe organizacije Konkursa koji će obuhvatati:

39.1.1. Da bi utvrdio Dobitnike i odgovorio na vaše upite i ispunio vaše zahteve,
39.1.2. Da bi vas obavestio o izmenama Uslova Konkursa.  
39.2   Podaci o ličnosti svih Drugoplasiranih dobitnika (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona, državljanstvo i Odgovor će se prikupljati, obrađivati i koristiti od strane Monster Energy, Njegoševa  br. 19/2, Beograd, Srbija za potrebe sprovođenja Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom. 
39.3 Podaci o ličnosti Glavnog dobitnika (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona, državljanstvo, Odgovor, fotografija (bilo u originalnom ili obrađenom formatu), glas i bilo koji citat ili komentar će se prikupljati, obrađivati i koristiti od strane Monster Energy, Njegoševa  br. 19/2, Beograd, Srbija za potrebe sprovođenja Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom. 
39.4 Takođe Monster Energy će Podatke o ličnosti dobitnika iznositi iz Republike Srbije ka obrađivaču podataka kompaniji Monster Energy Europe Limited (Monster Energy Europe) registrovanoj u Engleskoj i Velsu sa sedištem na adresi Unit 51, Bristol Road, Metropolitan Park, Greenford, UB6 8UP. („Obrađivač podataka“) za potrebe realizovanja ovog Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom.

39.5 Monster Energy, kao i Obrađivač podataka će preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka o ličnosti.  

39.6 Na osnovu Zakona imate pravo da zahtevate obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na Vas i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i  pravo da pristanak za obradu opozovete u svakom trenutku i to tako što ćete poslati pisani zahtev na adresu Monster Energy ili na adresu e-pošte [email protected] i da se u slučaju opoziva vaši podaci brišu, a da nakon podnošenja zahteva za opoziv gubite pravo na dalje učešće na Konkursu; kao i da u slučaju nedozvoljene obrade ostvarujete svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.


Beograd,             godine

                        Monster Energy SER doo Beograd

                        _____________________________
                            Guy Carling, 
                              Direktor